DestinácieExotické dovolenkyAkciové letenkyPrenájom autaHotelyKontaktPelipecky apkaInstaGym

Všeobecné podmienky dopravy leteckých prepravcov, členov IATA

Prehľad všeobecných podmienok dopravy leteckých prepravcov a členov Medzinárodného združenia leteckých dopravcov IATA

Lacneletenky.sk, vlastník a prevádzkovateľ domény www.lacneletenky.sk (ďalej len „Letenky.sk“), informuje v zmysle platných právnych predpisov podrobné preprav podmienky pre cestujúcich, batožiny a tovar v leteckej doprave.

§ 1 DEFINÍCIA Lacneletenky.sk – spoločnosť spostredkujúca predaj leteniek a leteckej dopravy pre IATA agenta iným osobám alebo organizáciam.

 

1.Podrobné prepravné podmienky pre cestujúcich a batožiny v leteckej doprave.

 

§ 2 ROZSAH PÔSOBNOSTI

 

1.Všeobecné ustanovenia

Podrobné prepravné podmienky pre cestujúcich, batožiny a tovar (ďalej len „Podmienky“) sa vzťahujú na všetku pravidelnú a nepravidelnú vnutroštátnu a medzinárodnu dopravu cestujúcich, batožín a tovaru, ktorú prevádzajú dopravcovia,vrátane služieb s touto dopravou a prepravou súvisiacich, takisto i proces nákupu letenky a IATA agenta.

2.Doprava alebo preprava zdarma

Ak ide o dopravu alebo prepravu prevádzanou zdarma, má dopravca právo vylúčiť úplne alebo z časti platnosť týchto podmienok.

 

§ 3 LETENKA

 

1.Všeobecné ustanovenia

Dopravca neprijíma k doprave osobu, ktorá nemá platnú letenku. Letenka je neprenosná. Cestujúci musí na požiadanie dopravcu alebo iných oprávnených orgánov predložiť letenku a odovzdať príslušné letové kupóny dopravcovi. Letové kupóny musia byť použité v poradí uvedenom na kupóne letenky pre cestujúceho. Cestujúci musí mať pri sebe po celú dobu cesty letenku so všetkými letovými kupónmi, ktoré ešte neodovzdal dopravcovi alebo potvrdenie od dopravcu, nahradzujúce tento kupón. V prípade použitia tzv. elektronickej letenky platia zvláštne postupy dopravcu.

2.Chybovosť letenky

Dopravca má právo odmietnuť cestujúceho v prípade, že

predložená letenka je poškodená,
údaje v letenke sú menené inou osobou než dopravcom alebo schváleným predajným zástupcom,
letenka je predložená bez platného kupónu pre cestujúceho,
pokiaľ sa jedná o podozrivý doklad.
3.Platnosť letenky

Letenka oprávňuje cestujúceho k doprave z letiska miesta odletu na letisko miesta určeného podľa smeru cesty a tarifu uvedeného v letenke. Pokiaľ podmienky použitého tarifu nestanoví kratšia lehota, platí letenka 1 rok odo dňa nastúpenia prvého úseku cesty, a ak nebol použitý ani jeden z letových kupónov, 1 rok odo dňa vydania letenky.
Každý letový kupón oprávňuje k doprave v deň a pre let, na ktorý bolo zaistené miesto. Ak bola vydaná letenka bez dátumu letu, môže byť pre cestujúceho zaistené miesto len podľa priestorových a nakladacích možností požadovaného letu. Ak nemôže dopravca zaistiť cestujúcemu skôr potvrdené miesto v lietadle alebo ak dôjde k odloženiu letu v dobe platnosti letenky, predĺži sa platnosť letenky do doby, kedy dopravca bude môcť uskutočniť dopravu.

4.Strata alebo odcudzenie letenky

V prípade, kedy cestujúci zistí, že letenku stratil alebo mu bola odcudzená, môže mu byť náhradou za stratenú alebo odcudzenú letenku vystavený duplikát pôvodného dokladu. V takom prípade je cestujúci povinný uhradiť dopravcovi náklady spojené s vystavením duplikátu a ďalej sa písomne zaručiť, že uhradí dopravcovi prípadné škody alebo straty, ktoré by mohli vzniknúť zneužitím pôvodného strateného dokladu.

 

§ 4 PRERUŠENIE LETU

 

Prerušenie letu je možné iba vtedy, ak to umožňujú podmienky príslušného tarifu. Prerušenie letu musí byť vyznačené v letenke.

 

§ 5 CESTOVNÉ

 

1.Všeobecné ustanovenia

Pre dopravu, na ktorú sa vzťahujú tieto Podmienky, sú záväzné sadzby cestovného vyhlásené dopravcom ako platné v deň zaplatenia letenky. Ak medzi dvoma miestami nebolo uverejnené cestovné, použije sa kombinované cestovného. Letenka vystavená za zvláštne cestovné môže byť použitá len za podmienok stanovených pre toto cestovné. Akákoľvek zmena smerovania alebo dátumu odletu môže znamenať zmenu cestovného.

2.Platenie cestovného

Cestovné sa platí v hotovosti alebo bezhotovostne v mene prijímanej IATA agentom.

3.Ostatné taxy a poplatky

Cestujúci je povinný okrem cestovného zaplatiť taxy a poplatky súvisiace s leteckou dopravou, ktoré sú stanovené alebo schválené oprávnenými štátnymi orgánmi. Cestujúci je povinný informovať sa o možných výnimkách, kedy let. taxa je vyberaná priamo v mieste odletu.

 

§ 6 ZAISTENIE MIESTA

 

1.Všeobecné ustanovenia

Cestujúci, ktorý má letenku alebo letový kupón bez dátumu odlet, alebo ktorý žiada zmenu dátumu odletu, nemá právo na prednostné zaistenie miesta.

2.Podmienky pre zaistenie miesta

Agent prevedie zaistenie miesta na konkrétny let. Zaistenie miesta je nezáväzné, pokiaľ dopravca nevystaví platnú letenku, doklad „Príkaz k úhrade“ (MCO) alebo doklad „Oznámenie o predplatenom cestovnom“ (PTA) s uvedením pevne zaisteného miesta. Agent má právo zrušiť zaistené miesto bez predchádzajúceho oznámenia, ak si nekúpi cestujúci na zaistené miesto letenku do doby stanovenej agentom. V prípade platby bankovým prevodom, musia byť peniaze na účte IATA agenta dostatočne včas pred maximálnou lehotou pre vystavenie letenky.

3.Prideľovanie miest v lietadle

Dopravca nemôže z bezpečnostných alebo prevádzkových dôvodov zaistiť, že bude cestujúcemu pridelené v lietadle požadované miesto. Ak sa cestujúci nedostaví k odbaveniu do stanovenej doby alebo ak namá potrebné doklady alebo nie je spôsobilý vykonať let, má dopravca právo zrušiť zaistené miesto.

4.Zrušenie miesta

Za nepoužitie alebo zrušenie pevne zaisteného miesta môže byť vyberaný stornovací poplatok za podmienok stanovených agentom. V záujme cestujúceho je informovať sa o podmienkach tarifu pred vystavením letenky.

5.Rekonfirmácia (znovupotvrdenie) miesta

Dopravca má právo na určených linkách vyžadovať rekonfirmáciu miesta. Pokiaľ toto cestujúci neurobí do stanovenej doby, dopravca má právo zrušiť zaistené miesto.

 

§ 7 POVINNOSTI CESTUJÚCICH PRI LETECKEJ DOPRAVE

 

1.   Cestujúci je povinný pred zakúpením letenky a pred nástupom do lietadla na vyzvanie pracovníka IATA agenta alebo dopravcom alebo štátnymi orgánmi preukázať svoju totožnosť a predložiť príslušné cestovné doklady.

2.   Pri kúpe letenky je cestujúci povinný informovať leteckého dopravcu prostredníctvom IATA agenta o svojich zdravotných problémoch, ktoré by mohli skomplikovať jeho dopravu alebo negatívne ovplyvniť priebeh letu.

3.   Cestujúci je povinný podrobiť sa bezpečnostnej kontrole vrátane svojich zapísaných i nezapísaných batožín.

4.   Podľa platných medzinárodných predpisov nesmie mať cestujúci pri sebe zbrane, strelivo, nože, hračky zodpovedajúce skutočným útočným zbraniam (napr. pištole, granáty) a všetky ďalšie predmety bodnej alebo sečnej povahy. tieto predmety musia byť uložené iba v zapísanej batožine. Dopravca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za zadržanie týchto premetov. Látky nebezpečnej povahy ( výbušniny a strelivo, horľaviny, žieraviny, stlačené plyny, jedy alebo toxické a infekčné materiály, okysličujúce látky, rádioaktívny materiál, magnetický materiál a ostatný nebezpečný tovar) len prepravovať iba ako tovar za zvláštnych prepravných podmienok.

5.   Cestujúci je povinný zachovávať opatrnosť primeranou povahe leteckého priestoru a dbať na pokyny dopravcu hlavne pri:

odbavovaní, zhromaždení a pohybu v priestoroch pre cestujúcich,
nastupovaní a vystupovaní z lietadla,
ukladaní odevu a nezapísaných (kabínových) batožín v lietadle.
6.   Cestujúci je povinný zdržať sa jednania, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť leteckej dopravy, rušiť alebo obťažovať ostatných cestujúcich alebo byť príčinou ich sťažností, brániť riadnemu výkonu povinností pracovníkov dopravcu, poškodiť majetok dopravcu alebo cestujúcich, zdržať sa nadmernému požitiu alkoholu na palube lietadla.

7.   Cestujúci je ďalej povinný:

dostaviť sa k odbaveniu a k splneniu všetkých požadovaných formalít a odbavovacích procedúr dostatočne včas, najneskôr však do doby stanovenej dopravcom. Cestujúci si vo vlastnom záujme vyžiada túto informáciu u IATA agenta,
na výzvu pracovníka dopravcu alebo na pokyn svetelným panelom sa pri vzlete a pri pristáti, prípadne behom letu, pripútať bezpečnostnými pásmi,
na požiadanie pracovníka dopravcu si presadne na určené sedadlo, ak je to z prevádzkových dôvodov nutné,
dodržiavať zákaz fajčenia na palubách všetkých lietadiel. Porušenie zákazu môže byť trestané pokutou až do výšky 130.000,- Sk,
za letu nepoužívať dopravcom stanovené osobné elektronické zariadenia a prístroje, ktoré svojou prevádzkou môžu negatívne ovplyvniť funkciu a prevádzku elektronických prístrojov a zariadení lietadla. Porušenie tohto zákazu môže byť trestané pokutou až do výšky 130.000,-Sk,
pri poškodení jeho zdravia za letu podrobiť sa nevyhnutnej prvej pomoci, informovať posádke požadované osobné a zdravotné údaje a podrobiť sa následnému lekárskemu vyšetreniu,
uhradiť dopravcovi všetky náklady za straty a škody, ktoré mu cestujúci spôsobil alebo zapríčinil svojim neprimeraným jednaním (napr. poškodenie interiéru lietadla, ilegálna preprava nebezpečných zvierat, tovaru atď.),
za letu bezpodmienečne sa podriadiť pokynom veliteľa (kapitána) lietadla a palubného personálu,
podrobiť sa predpísanej bezpečnostnej osobnej prehliadke prevádzanej orgánmi štátnej správy alebo poverenými organizáciami,
prispôsobiť svoj odev a zovňajšok tak, aby odpovedal štandardu leteckej dopravy.
 

§ 8 POVINNOSTI DOPRAVCU PRI LETECKEJ DOPRAVE

 

1.   Dopravca je povinný zaistiť , aby cestujúci boli oboznámení s umiestnením a spôsobom použitia:

bezpečnostných pásov,
núdzových východov a zariadení, určených pre spoločné použitie,
záchranných viest a kyslíkových prístrojov, ak sú tieto prostriedky pre použitie cestujúcich predpísané,
iných núdzových zariadení, určených pre individuálne použitie.
2.   Cestujúci musí byť oboznámený so zákazom fajčenia a používania elektronických prístrojov na palube lietadla, čím porušenie môže byť trestané pokutou až do výšky 130.000,- Sk.

3.   V prípade potreby je dopravca povinný poučiť cestujúcich o núdzových postupoch vhodných pre danú situáciu.

4.   Dopravca je povinný zaistiť možnosť pripútania cestujúcich bezpečnostnými pásmi pri vzlete, pri pristátí, turbulencii a kedykoľvek na výzvu veliteľa (kapitána) lietadla a poučiť cestujúceho o ukladaní jeho vecí v lietadle.

 

§ 9 ODMIETNUTIE A VYLÚČENIE OSÔB Z DOPRAVY

 

1.   Dopravca môže odmietnuť dopravu cestujúceho:

ak to vyžadujú predpisy dopravcu o prevádzke letov,
ak dôjde zo strany cestujúceho k porušeniu predpisov platných v zemi odletu, príletu alebo preletu,
ak je cestujúci postihnutý prenosnou chorobou, ktorá podlieha povinnému hláseniu, trpí závažnou chorobou, ktorej náhle prejavy by mohli negatívne ohroziť bezpečnosť cestujúcich a letu alebo sa nemôže cestujúci pre svoj telesný alebo duševný stav starať sám o seba a nemá so sebou doprovod, ktorý mu poskytne potrebnú starostlivosť,
ak porušuje svoji správaním bezpečnosť dopravy alebo verejný poriadok alebo nie je vhodne oblečený,
ak dôjde k porušeniu ktorejkoľvek z povinností, ktoré sú uvedené v § 7,najmä s ohľadom na bezpečnosť leteckej dopravy.
2.   Nárok cestujúceho na odškodnenie

Cestujúcemu, ktorý bol odmietnutý alebo vylúčený z dopravy podľa odstavca 1 písmeno a) predchádzajúceho ustanovenia, sa ako náhrada za neprevedenú dopravu buď vráti cestovné alebo jeho pomerná časť pripadajúca na nepreletený úsek letu alebo sa mu navrhne náhradná doprava iným lietadlom alebo iným druhom dopravy.
Ak dôjde k vylúčeniu cestujúceho z dopravy z iných dôvodov, odpočíta sa od náhrady za neprevedenú dopravu poplatok podľa § 6 odstavec 4 týchto Podmienok.

 

§ 10 PODMIENENÉ PRIJATIE K DOPRAVE OSôB A SPREVÁDZANIE DETÍ

 

1.   Podmienené prijatie k doprave

Doprava cestujúceho, ktorému by vzhľadom k jeho telesnému, duševnému stavu či veku hrozilo pri leteckej doprave nebezpečie ujmy na zdraví alebo iná škoda, prevádza sa s podmienkou, že dopravca nezodpovedá za prípadné zranenie, onemocnenie či inou ujmou na zdraví vrátane úmrtia cestujúceho a za škodu na veciach, ktoré má cestujúci u seba, ak by došlo k takej ujme alebo škode v súvislosti alebo následkom dopravy.
Pri doprave nemocného cestujúceho a tehotných žien (avšak max. do 34.týždňa tehotenstva) je treba predložiť predpísanom formulári potvrdenie ošetrujúceho lekára, že cestujúci je schopný leteckej dopravy. Cestujúci je povinný vyzdvihnúť si formulár pri nákupe letenky. Doprava tehotných žien od 34. týždňa tehotenstva je na vlastné riziko ženy a dieťaťa a letecký dopravca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti. Dopravca má právo po tejto dobe odmietnuť dopravu tehotnej ženy. V prípade náhleho úmrtia cestujúceho za letu budú jeho pozostatky vyložené z lietadla na najbližšom letisku a protokolárne predané kompetentným miestnym orgánom k ďalšiemu vyšetreniu a objednaniu náhradnej dopravy.

2.   Sprevádzanie detí

Deti vo veku od 8 do 12 rokov môžu cestovať samy za predpokladu, že na letisku odletu sú v sprievode s dospelou osobou a dopravca musí od nej obdržať písomné prehlásenie na predpísanom formulári, že iná dospelá osoba bude deti očakávať na letisku miesta určenia. Formuláre sú k dispozícii v predajných kanceláriách. Dopravca môže požadovať, aby vek dieťaťa bol vierohodne preukázaný. Nesprevádzané deti mladšie 8 rokov môžu byť prijaté k doprave iba za zvláštnych podmienok stanovených dopravcom. Tieto podmienky oznámi IATA agent.

 

§ 11 BATOŽINY

 

1.   Všeobecné ustanovenia

Batožiny sa prepravujú ako zapísané alebo nezapísané. Cestujúci má právo na bezplatnú prepravu batožín podľa ďalších ustanovení týchto podmienok.

2.   Zapísané batožiny

Ako zapísané batožiny sa prijímajú k preprave dobre uzatvorené a uzamknuté kufre alebo iné pevné uzatvoriteľné batožiny. So súhlasom dopravcu môžu byť prevzaté k preprave tiež iné predmety.
Za batožiny, ktoré cestujúci odovzdá dopravcovi k preprave (zapísané batožiny), je cestujúcemu ako potvrdenie o prevzatí vydaný útržok batožinového prívesku, ktorý si je cestujúci povinný uschovať pre prípadnú reklamáciu. Ako zapísané batožiny sa tiež prepravovať vo vhodných obaloch potravina a malé živé zvieratá podľa vnútorných predpisov dopravcu. Každá batožina pred prijatím k preprave musí byť označená z vrchu i zvnútra menovkou s menom cestujúceho a jeho kontaktnou adresou v mieste príletu (napr. adresa hotelu). Meno uvedené na menovke musí súhlasiť s menom v letenke a v cestovnom doklade. Batožiny, vrátane batožín so zipsovým uzatváraním, musia byť uzamknuté, aby počas prepravy nedošlo k ich otvoreniu. Dopravca nezodpovedá za batožinu, ktorá nebola ihneď po prílete vyzdvihnutá. Zapísaná batožina sa prepravuje v nákladnom priestore lietadla a prepraví sa spravidla tým lietadlom ako cestujúci. Ak nie je takáto preprava možná, uskutoční sa najbližším možným spojením. 
Prepravu batožín a vecí, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť letu, osôb alebo majetku a ďalej batožín a vecí, ktoré by mohli byť pri leteckej preprave ľahko poškodené alebo ich obal je nevyhovujúci, môže dopravca odmietnuť pred odletom alebo kedykoľvek počas cesty. 

Pri ceste do/z USA, US teritórií a Kanady má dospelý cestujúci v cestovnej triede C (Business) nárok na bezplatnú prepravu dvoch kusov zapísaných batožín, kde súčet všetkých troch rozmerov každého z nich nepresahuje 158 cm a hmotnosť každého z nich nepresahuje 32 kg. V cestovnej triede Y (Travel) má dospelý cestujúci nárok na bezplatnú prepravu dvoch kusov zapísaných batožín, kde súčet všetkých troch rozmerov jednoho z nich nepresahuje 158 cm a zároveň súčet všetkých troch rozmerov oboch batožín nepresahuje 273 cm a hmotnosť každého z nich nepresahuje 23 kg. 
Dieťa vo veku do 2 rokov má nárok na prepravu 1 kusu batožiny, keď súčet všetkých troch rozmerov nepresahuje 115 cm, a zloženého detského kočára. Dieťa vo veku od 2 do 12 rokov má nárok na prepravu batožín v rovnakom rozsahu ako dospelý cestujúci. 
Na ostatných linkách má dospelý cestujúci nárok ne bezplatnú prepravu voľnej hmotnosti zapísaných batožín, ktorá v cestovnej triede V (Business) nepresahuje 30 kg a v cestovnej triede Y (Travel) 20 kg. Dieťa vo veku do 2 rokov (ktoré nemá nárok na vlastné sedadlo) má nárok na prepravu voľnej hmotnosti zapísaných batožín, ktorá nepresahuje 10 kg, a zloženého detského kočáru a jedla na dobu letu. Dieťa vo veku od 2 do 12 rokov má nárok na prepravu voľnej hmotnosti batožín v rovnakom rozsahu ako dospelý cestujúci.

3.   Nezapísaná batožina (kabínová batožina)

Kabínová batožina váhového i kusového systému môže mať maximálnu dĺžku 56 cm, maximálnu šírku 45 cm a maximálnu hĺbku 25 cm, avšak súčet všetkých troch rozmerov môže byť maximálne 115 cm. Cestujúci môže mať pri sebe iba 1 kus kabínovej batožiny o hmotnosti maximálne 5 kg, pokiaľ vnútorný predpis dopravcu nestanoví inak. Dopravca je oprávnený sa presvedčiť o hmotnosti a rozmeroch batožiny.
Bezplatne sa ďalej prepravujú v kabíne pre cestujúcich nižšie uvedené predmety pre osobné použitie, ktoré má cestujúci pri sebe a sám si ich opatruje:

malá dámska kabelka,
kabát, šál alebo prikrývka,
dáždnik alebo vychádzková palica,
fotoaparát alebo videokamera alebo ďalekohľad alebo malý osobný počítač alebo mobilný telefón,
košík pre dieťa a jedlo pre dieťa na dobu letu,
barle a ortopedické prístroje pre invalidných cestujúcich.

Bezplatne sa tiež prepravuje zčasti zložiteľný vozík pre invalidné osoby, ktorý sa z priestorových dôvodov ukladá do nákladového priestoru lietadla.
4.   Zvláštne druhy batožín

Len s predchádzajúcim súhlasom dopravcu a za podmienok nim stanovených možno prepravovať:

živé zvieratá vrátane vtákov a plazov (preprava sa prevádza na zodpovednosť cestujúceho, ktorý ich prepravuje, a len do tých miest, kam je to platnými predpismi povolené).
Preprava môže byť prevedená:
v kabíne pre cestujúcich alebo v nákladnom priestore,
ako tovar, viď § 17, bod 5 týchto Podmienok.


Zdarma sa okrem toho môže prepravovať v kabíne lietadla slepecký pes, ak sprevádza nevidiacu osobu, pes sprevádzajúci hluchú osobu a pes určený pre záchranu ľudských životov. Títo psi musia byť opatrení vodítkom, náhubkom, potvrdením o výcviku a požadovanou dokumentáciou.
preprava zbraní a streliva:
zbrane všetkého druhu môžu byť prijaté k leteckej preprave len do tých miest, kam je to platnými predpismi povolené. Musia byť nenabité a umiestnené len v nákladovom priestore. Strelivo, ktoré je svojim charakterom výbušnina, patrí medzi tzv. nebezpečný náklad a môže byť prepravené len ako letecký tovar podľa podmienok uvedených v IATA manuálu pre prepravu nebezpečného nákladu,
preprava diplomatických batožín je povolená diplomatickým kuriérom v kabine pre cestujúcich.
5.   Preprava nadbytočných batožín

Pri použití tzv. kusového systému odbavenia batožín do/z USA, US teritórií a Kanady sa za každý kus batožiny naviac alebo za prekročenie veľkosti alebo hmotnosti batožiny platí pevne stanovený poplatok podľa miesta určenia.
Batožiny na ostatných linkách, ktoré majú väčšiu hmotnosť ako je povolená pre batožiny (nadbytočné batožiny), budú prepravené podľa kapacitných možností dopravcu a bude za ne účtované prepravné podľa hmotnosti určenej sadzbou za 1 kg na základe tarifu dopravcu.

6.   Združovanie hmotnosti batožín

Ak dvaja alebo viac cestujúcich, ktorí spolu cestujú na rovnaké miesto určené rovnakým lietadlom, predložia k odbaveniu svoje batožiny v rovnakej dobe a na rovnakom mieste, bude im povolená celková hmotnosť batožín, ktorá je súčtom povolených voľných hmotností batožín týchto cestujúcich.

7.   Prehliadka batožín

Dopravca sa môže v prítomnosti cestujúceho presvedčiť o obsahu jeho batožiny. Ak cestujúci nie je prítomný, je dopravca oprávnený za prítomnosti aspoň jedného svedka, ktorý nie je pracovníkom dopravcu, otvoriť batožinu cestujúceho, ak má podozrenie, že obsahuje predmety vylúčené z prepravy alebo ich preprava vyžaduje zvláštny režim.

8.   Nesprevádzaná batožina

Preprava nesprevádzaných batožín sa riadi zvláštnymi predpismi dopravcu.

9.   Batožiny s prehlásenou hodnotou

Cestujúci má možnosť prehlásiť hodnotu zapísanej batožiny vyššiu, než je hodnota zodpovednosti leteckého dopravcu za predpokladu, že sú pre toto vytvorené dopravcom tarifné podmienky.

10.   Výdaj zapísaných batožín

cestujúci je povinný vyzdvihnúť si batožinu ihneď po prílete,
vyzdvihnúť batožinu môže držiteľ batožinového lístku a útržku batožinového prívesku, ktorá by bola k batožine vystavená. Dopravca nie je povinný zisťovať, či je držiteľ batožinového lístku a útržku batožinového prívesku oprávnený prevziať batožinu a nezodpovedá za stratu, škodu, či iné výdavky, ktoré by vznikli cestujúcemu v tejto súvislosti,
poškodenie, nevydanie alebo stratu batožiny je nutné ohlásiť ihneď pri prevzatí batožiny dopravcovi, ktorý je povinný o tom spísať zápis. Inak sa predpokladá, že batožina bola vydaná v riadnom stave,
pri neskorom ohlásení škody musí cestujúci preukázať príčinnú súvislosť medzi ohlásenou škodou a príslušnou dopravou.
 

§ 12 LETOVÝ PORIADOK

 

1.   Letový poriadok

Dopravca vyvinie maximálne úsilie za účelom prevedenia dopravy cestujúcich a ich batožín v súlade s letovým poriadkom platným v deň letu. Letové poriadky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Dopravca nezodpovedá za nepriame a následné škody.

2.   Nepravidelnosti v leteckej doprave

zo závažných príčin nezávislých na dopravcovi (z dôvodu tzv. “vyššej moci“, napr. poveternostné podmienky, technické dôvody nezavinené dopravcom, vojnový konflikt, stávka organizácie poskytujúcej služby dopravcovi apod.) môže dopravca let odložiť, oneskoriť, zrušiť, ukončiť, presmerovať, zmeniť typ lietadla alebo sa dá zastúpiť iným dopravcom, bez toho aby mu z toho plynula ďalšia zodpovednosť, okrem povinností zaistiť dopravu inými lietadlami alebo inými dopravnými prostriedkami alebo vrátiť cestovné.
pokiaľ je let odložený, oneskorený, zrušený alebo je zmenený typ lietadla vplyvom okolností, ktoré sú zapríčinené dopravcom, a dopravca nie je schopný zaistiť vopred potvrdené miesto, cestujúci nemôže vystúpiť na vopred stanovenom alebo konečnom mieste určenia, alebo pokiaľ okolnosti spôsobia, že cestujúci zmešká rezervované spojenie, je dopravca povinný buď:
dopraviť cestujúceho pravidelnou linkou, kde je voľné miesto alebo
presmerovať cestujúceho do konečného miesta určenia vyznačeného na letenke alebo platný úsek pravidelnej linky alebo pravidelnou linkou iného leteckého dopravcu alebo zaistiť pre cestujúceho pozemnú dopravu. Ak čiastka za cestovné, platba za nadbytočné batožiny a iné služby spojené so zmenou cesty prekročí hodnotu zaplatenej ceny letenky alebo jej časť, nebude dopravca od cestujúceho požadovať dodatočné cestovné alebo iné poplatky a vyplatí cestujúcemu rozdiel, pokiaľ cestovné a poplatky za zmenenú cestu budú nižšie alebo
vrátiť cestovné v súlade s ustanovením § 13 týchto Podmienok a nebude už mať voči cestujúcemu žiadne ďalšie záväzky,
poskytnúť cestujúcemu s potvrdenou rezerváciou, ktorý nebol prijatý k doprave z dôvodu nedostatku kapacity v lietadle, príslušnú náhradu stanovenú predpisom dopravcu.
dopravca nezodpovedá za chyby a napomenutia v letových poriadkoch alebo iné informácie poskytnuté zamestnancovi alebo agentovi dopravcu o dátumoch a časoch odletov a príletov a o prevádzke lietadiel, s výnimkou prípadu, kedy si je dopravca vedomý, že jeho jednaním alebo napomenutím nastane pravdepodobne škoda.
 

§ 13 VRÁTENIE CESTOVNÉHO

 

1.   Všeobecné ustanovenia

Vrátenie cestovného alebo refundácia sa riadi podmienkami tarifu. Refundácia je uskutočňovaná len IATA agentom, ktorý danú letenku vystavil. Cestujúci je povinný sa vo vlastnom záujme informovať o podmienkach tarifu ešte pre zakúpením letenky.
Pri vrátení cestovného bude dodržaný spôsob platby. IATA agent môže požadovať, aby osoba, ktorá žiada vrátenie cestovného, podala písomnú žiadosť.
V prípade, že dopravca nemôže splniť podmienky dopravy podľa dopravnej zmluvy alebo keď cestujúci žiada zmenu niektorej z podmienok dopravy, je IATA agent oprávnený na základe dohody s dopravcom poskytnúť náhradu za nepoužitú letenku alebo jej časť. Vrátenie cestovného bude vyplatené oprávnenej osobe len vtedy, keď odovzdá dopravcovi letenku s nepoužitými letovými kupónmi, kupónom pre cestujúceho, príp. palubnú vstupenku.
IATA agent poskytne náhradu buď osobe uvedenej na letenke alebo osobe. ktorá za túto letenku zaplatila, a predloží o tom dôkaz.
Refundácia poskytnutá osobe, ktorá predloží doklad o zaplatení a nevyužité letové kupóny v zmysle vyššie uvedených ustanovení, je považovaná za riadnu refundáciu a zbavuje IATA agenta akejkoľvek zodpovednosti či následných nárokov na ďalšiu refundáciu.

2.   Vrátenie cestovného z dôvodov nezavinených cestujúcim

Vrátenie cestovného z dôvodov nezavinených cestujúcim sa rozumie vrátenie cestovného cestujúcemu, ktorý nemohol nastúpiť na cesta, na ktorú mal zakúpenú letenku, z dôvodov, ktoré sú na strane dopravcu.
Vrátenie sa prevádza:

ak nebola cesta uskutočnená vôbec, vráti sa cestovné v plnej výške,
ak bola uskutočnená časť cesty, vráti sa pomerná časť cestovného na úsek letu z miesta, kde prišlo k zrušeniu letu na letisko určené, ktoré je uvedené v letenke. (Maximálne sa dá vrátiť hodnota jednosmerného cestovného na zrušenom úseku cesty).
3.   Vrátenie cestovného na žiadosť cestujúceho

Pokiaľ cestujúci požiada o vrátenie cestovného z iných dôvodov než sú uvedené v bode 2 tohto paragrafu alebo žiada o výmenu letenky či iného dokladu, je IATA agent oprávnený vybrať manipulačný poplatok. Poplatok predstavuje priemerné náklady na cenu prepravného dokladu, prenosové poplatky spojené s vystavením a rezerváciou, poštovné a telekomunikačné poplatky a náklady za účtovné operácie s tým spojené. 
Vrátenie cestovného sa uskutočňuje podľa týchto zásad:

v prípade žiadosti o refundáciu cestovného za letenku, na ktorú sa neuskutočnila žiadna časť dopravy, sa vráti celá čiastka zaplatená za dopravu, znížená o manipulačný poplatok,
v prípade refundácie cestovného za letenku, ktorá už bola čiastočne preletená, bude vrátená čiastka odpovedajúca rozdielu medzi zaplateným cestovným a cestovným za dopravu už uskutočnenú, pokiaľ dopravca nestanoví inak,
pri žiadosti o refundáciu iného prepravného dokladu než je letenka, sa vždy vyberie manipulačný poplatok,
pri žiadosti o refundáciu cestovného u zvláštnych typoch taríf, pre ktoré sú vyhlásené odlišné podmienky refundácie, riadi sa dopravca týmito podmienkami.
4.   Vrátenie cestovného pri strate alebo odcudzení letenky

Pokiaľ dôjde ku strate prepravného dokladu, môže IATA agent na základe písomnej žiadosti v lehote 2 mesiacov od podania tejto žiadosti:

vrátiť cestovné za stratený doklad alebo náhradný doklad, prípadne cestovné za náhradnú letenku, pokiaľ boli dodržané všetky podmienky tarifu
vystaviť náhradný doklad.

Vrátené cestovné bude znížené o príslušné poplatky.
Pri strate, odcudzení alebo faľšovaní letenky môže IATA agent na základe potvrdenia o strate dokladu spraviť refundáciu zníženú o príslušné poplatky za nasledujúcich podmienok:

v prípade, že stratená letenka alebo jej časť nebola použitá, skôr refundovaná alebo vystavená ako duplikát,
osoba, ktorej je refundácia poskytnutá, podpíše IATA agentovi prehlásenie, že mu zaplatí refundovanú čiastku, pokiaľ bude letenka alebo jej časť využitá inou osobou alebo inej osobe refundovaná.
5.   Lehota k podaniu žiadosti

Žiadosť o vrátenie cestovného za stratený, nepoužitý alebo čiastočne použitý doklad alebo jeho časť, je nutné predložiť najneskôr do 30 dní po skončení platnosti dokladu.

6.   Právo odmietnuť refundáciu

IATA agent môže odmietnuť refundáciu:

po skončení platnosti dokladu a uplynutí lehoty k podaniu žiadosti,
pokiaľ spiatočná letenka bola podmienkou povolenia vstupu do zeme,
pokiaľ je doklad uvedený v databáze podozrivých dokladov.
 

§ 14 CESTOVNÉ NÁLEŽITOSTI

 

1.   Cestovné pasy, víza a ostatné doklady

cestujúci je povinný zabezpečiť si potrebné doklady a splniť všetky podmienky pre vstup do krajiny a výstup z krajiny, požadované úrady zeme odletu, tranzitu, transferu alebo príletu,
IATA agent nezodpovedá za škody alebo výdaje, ktoré cestujúcemu vzniknú tým, že nedodržal uvedené povinnosti,
IATA agent je oprávnený spraviť kontrolu potrebných cestovných dokladov a náležitostí.
2.   Odmietnutie vstupu do zeme a vyhostenie

Cestujúci je povinný uhradiť platné cestovné, ak je dopravcovi rozhodnutím príslušného orgánu uložené vrátiť cestujúceho do miesta jeho pôvodného odletu alebo kdekoľvek inam. 
Dopravca môže použiť k úhrade takéhoto cestovného doposiaľ nepoužité dopravné doklady. Cestovné vyberané za dopravu do miesta, kde bol vstup do zeme odmietnutý alebo kde prišlo k vyhosteniu cestujúceho, dopravca späť nevracia.

3.   Úhrada nákladov dopravcu

Cestujúci je povinný na požiadanie uhradiť dopravcovi všetky náklady vzniknuté tým, že nesplnil predpísané administratívne cestovné náležitosti požadované v zemi odletu, tranzitu, transferu alebo príletu.

4.   Colná prehliadka

Cestujúci je povinný byť prítomný pri prehliadke zapísaných alebo nezapísaných batožín, ktoré uskutočňujú colné alebo iné orgány. Dopravca nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu či stratu, ktorá vznikla cestujúcemu nesplnením tejto podmienky.
III. Spoločné ustanovenia, zodpovednosť leteckého dopravcu v leteckej doprave cestujúcich, batožín a tovaru.

 

§ 21 DOPRAVA USKUTOČŇOVANÁ POSTUPNE NIEKOĽKÝMI DOPRAVCAMI

 

Letecká doprava, ktorá má byť uskutočnená postupne niekoľkými dopravcami, v rámci jednej letenky alebo spolu s ňou vystavených prípojových leteniek sa považuje za jeden úkon.

Ak je doprava uskutočnená postupne niekoľkými dopravcami, je každý dopravca, ktorý prijíma cestujúceho, batožinu alebo tovar, považovaný za zmluvnú stranu dopravnej zmluvy podľa medzinárodných platných zmlúv.

Pri tejto doprave môžu cestujúci alebo ich zástupcovia uplatňovať nárok len voči dopravcovi, ktorý spravil dopravu, počas ktorej prišlo ku skutočnosti zakladajúcej nárok na náhradu škody s výnimkou prípadu, kedy prvý dopravca prevezme výslovným jednaním zodpovednosť za celú cestu.

Ak ide o batožiny alebo tovar môže cestujúci alebo odosielateľ uplatňovať nárok voči prvému dopravcovi, ďalej cestujúci alebo príjemca, oprávnený k vydaniu batožiny alebo tovaru môže uplatňovať nárok voči poslednému dopravcovi a ďalej každý z nich môže uplatňovať nárok voči dopravcovi, ktorý uskutočnil prepravu, pri ktorej prišlo k zničeniu, strate, či poškodeniu batožiny alebo tovaru alebo k oneskoreniu. Títo dopravci sú spoločne a nerozdielne zodpovední voči, cestujúcemu, odosielateľovi alebo príjemcovi.

 

§ 22 ZODPOVEDNOSŤ DOPRAVCU

 

1.   Všeobecná zodpovednosť dopravcu sa riadi:

pri vnútroštátnej leteckej doprave Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb., v znení platných predpisov a Leteckým prepravným poriadkom,
pri medzinárodnej leteckej doprave Zmluvou o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej doprave tzv. Varšavskou zmluvou č. 15/1935 Zb., v znení Haagského protokolu č. 15/1966 Zb.
2.   Obmedzenie zodpovednosti dopravcu

zodpovednosť dopravcu v zmysle Varšavskej zmluvy doplnené a pozmenené Haagským protokolom za škodu spôsobenú smrti alebo zranením cestujúceho je obmedzená čiastkou 20.000,- USD, resp. čiastkou 58.000,- USD (75.000,-USD vrátane právnych výdavkov) v zmysle Montrealské dohody pri letoch do/z cez USA a Kanadu.
3.   Zodpovednosť za škodu

dopravca zodpovedá len za škody spôsobené na vlastnej linke. Dopravca, ktorý vystavil letenku či preniesol batožinu na linku iného dopravcu, vystupuje len ako jeho agent. Napriek tomu má cestujúci právo uplatňovať svoje nároky, v prípade zapísaných batožín, voči prvému alebo poslednému dopravcovi,
 
dopravca nezodpovedá za škody na nezapísaných batožinách a iných veciach, ktoré sú v osobnom dohľade cestujúceho, len ak by škoda bola spôsobená jeho zavinením alebo cestujúci stratil možnosť mať batožinu pod dohľadom. Ak by bola škoda spôsobená spoluzavinením cestujúceho, zodpovedá cestujúci a dopravca pomerne podľa svojej účasti na spôsobení škody,
 
dopravca zodpovedá do výšky skutočnej škody, najviac však do limitu obmedzujúceho jeho zodpovednosť. Dopravca nezodpovedá za nepriamu či následnú škodu ani za ušlý zisk,
 
dopravca je zodpovedný za stratu alebo oneskorenie, ktoré vznikli v priebehu leteckej dopravy jeho zavinením,
 
dopravca nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu, stratu alebo poškodenie, ktoré boli spôsobené prírodnými vplyvmi, smrti zvierat alebo správaním zvierat ako je kúsanie, kopanie, prebodnutie alebo dusenie alebo chybnou bedňou pre zviera, či neschopnosti zvieraťa vyrovnať sa po psychickej stránke s odlišnými podmienkami leteckej prepravy,
 
dopravca nezodpovedá za škodu na krehkých predmetoch alebo tovaru podliehajúcemu skaze, ďalej za stratu peňazí, šperkov, drahých kovov, liekov, kľúčov, videokamier, fotoaparátov a iných elektronických prístrojov, obchodovateľných a cenných papierov alebo ostatných cenností, obchodných dokumentov, pasov alebo iných identifikačných dokumentov, ktoré sú uložené v zapísaných batožinách cestujúceho, buď s vedomím alebo bez vedomia dopravcu. Dopravca nie je zodpovedný za poškodenie batožiny cestujúceho, ktoré bolo spôsobené obsahom batožiny,
 
v prípade, že je prepravovaný cestujúci, ktorého vek či duševný alebo telesný stav je taký, že mu môže spôsobiť nejaké nebezpečie alebo riziko, nezodpovedá dopravca za žiadnu chorobu, zranenie alebo nespôsobilosť, invaliditu či smrť, keď sa prisúdi takémuto stavu či za zhoršenie takéhoto stavu,
 
obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, agentov a zástupcov dopravcu.
 

§ 23 SPÔSOB A LEHOTA REKLAMÁCIÍ

 

1.   Škodu na zdraví, nezapísaných batožinách a inom osobnom majetku je cestujúci povinný ihneď ohlásiť dopravcovi, ktorý o tom spíše zápis. Pri neskorom ohlásení škody musí cestujúci preukázať príčinnú súvislosť medzi ohlásenou škodou a príslušnou dopravou. Pri vážnych zraneniach je dopravca povinný hlásenie učiniť sám.

2.   Škodu na zapísanej batožine musí cestujúci reklamovať u dopravcu ihneď, najneskôr však do 7 dní. Škodu na prepravovanom tovare je nutné reklamovať ihneď, najneskôr však do 14 dní od jeho prevzatia. Nároky zo zodpovednosti za oneskorenie je treba uplatniť písomne do 21 dní odo dňa, kedy batožina alebo tovar boli vydané. Pri nedodaní tovaru je nutné uplatniť reklamáciu do 120 dní odo dňa vystavenia leteckého nákladného listu.

3.   Nárok na náhradu škody zaniká po uplynutí 2 rokov odo dňa príletu do miesta určenia alebo odo dňa, kedy lietadlo malo priletieť alebo od ukončenia prepravy.

 

§ 24 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ

 

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. 3. 2006 a sú k nahliadnutiu na stránkach www.letenky.sk.

Ohodnoťte tento článok
0hodnotení

Články