Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné meno:

pelicantravel.com s.r.o.

Sídlo:

Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava

Zápis v OR:

OS Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 32895/B

IČO:

35 897 821

Adresa elektronickej pošty:

info@letenky.sk

 

Majiteľ a prevádzkovateľ portálov www.letenky.sk, www.lacneletenky.sk (ďalej spolu ako "Letenky.sk")

aktualizované dňa: 19.12.2016

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ LETENIEK    

I.          PREVÁDZKA REZERVAČNÉHO ON - LINE SYSTÉMU

1.          Letenky.sk  prevádzkuje online rezervačný systém na portáli www.letenky.sk a www.lacneletenky.sk, prostredníctvom ktorých má klient možnosť vyhľadať aktuálne dostupné letecké spojenie podľa zadaných požiadaviek (miesto a  dátum odletu / príletu, počet a zloženie pasažierov a iné doplňujúce požiadavky) a zároveň si na jemu vyhovujúcom a vybranom spojení miesto zarezervovať.

 2.         Klient má možnosť prezerať si aktuálny stav voľných miest v lietadlách a aktuálne ceny 24 hodín denne. Rezerváciu na konkrétny želaný let je možné vykonať v prípade, že želaný odlet je neskôr ako 1 pracovný deň odo dňa, kedy si klient rezerváciu želá vykonať. Príklad: dňa 10. apríla nebude možné vykonať rezerváciu na 10. a 11. apríla. Na tieto dni však bude možné prezerať voľné lety a aktuálne dostupné ceny. V tomto prípade môže klient kontaktovať call centrum a rezerváciu si urobiť telefonicky. Najskoršiu rezerváciu bude možné online vykonať  na 12. apríla.

3.         Vytvárať rezervácie nie je možné pri nízkonákladových leteckých spoločnostiach, pri ktorých sa letenky ihneď zakupujú a vystavujú (zoznam týchto spoločností je uvedený v článku VI). Pri ostatných leteckých spoločnostiach je po vytvorení rezervácie klientovi automaticky vygenerovaný rezervačný kód a zasielané potvrdenie o rezervácii e-mailom s priloženou proforma faktúrou. Podľa neho klient má povinnosť si skontrolovať svoju rezerváciu letenky. Klient je povinný skontrolovať si rezerváciu na www stránke (call centre) leteckej spoločnosti alebo online na stránke www.checkmytrip.comalebo www.viewtrip.com(funkčná je vždy iba jedna z dvoch možností), kde zadá svoj rezervačný kód (resp. identifikačný kód objednávky) a svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho (bez diakritiky). Klient je povinný skontrolovať si na tejto stránke všetky detaily letu, čiže mená cestujúcich, dátumy a časy letu, odletové, prestupové a cieľové destinácie letu, leteckú spoločnosť, číslo letu, typ lietadla, jedlo apod. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v rezervácii je klient povinný kontaktovať spoločnosť Letenky.sk písomne e-mailom alebo telefonicky ešte pred vystavením letenky. Za nezrovnalosť sa pokladá aj nesprávne uvedené meno a priezvisko, resp. zamenené meno s priezviskom, chybné oslovenie, rezervácia na zlý termín, rezervácia do nesprávnej destinácie, medzipristátie neuvádzané počas rezervácie, technické medzipristátie apod. V prípade, že si klient rezerváciu neskontroluje a včas nepožiada o opravu nedostatkov, Letenky.sk nezodpovedá za žiadne prípadné škody, ktoré by klientovi takýmto konaním vznikli.

Klientovi sú, zároveň s potvrdením rezervácie, online rezervačným systémom generované a odoslané na e-mail aj orientačné tarifné podmienky leteckej spoločnosti k rezervovanej letenke. Presné znenie tarifných podmienok si je však klient oprávnený vyžiadať telefonicky alebo e-mailom priamo v Letenky.sk ešte pred zaplatením letenky a sú záväzné pri stornovaní alebo pri zmenách letenky.

Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom vystavenia letenky.

4.         Na každom lete má klient možnosť si priamo vyžiadať sedadlo v lietadle. Nie všetky letecké spoločnosti a nie na všetky lety a pre všetky tarify však umožňujú automaticky si vopred rezervovať sedadlo v lietadle. V prípade, že rezerváciu sedadla letecký prepravca povoľuje a bude úspešná, klient si potvrdenie rezervácie sedadla môže prekontrolovať po ukončení celej rezervácie na www.checkmytrip.comalebo www.viewtrip.com(funkčná je vždy iba jedna z dvoch možností), kde zadá svoj rezervačný kód (resp. identifikačný kód objednávky) a svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho (bez diakritiky). V prípade, že rezerváciu sedadla nie je možné previesť online, ani telefonicky na call-centre, klient tak môže urobiť až na check-in pred odletom.

Klient má tiež možnosť požiadať o špeciálny druh jedla. Nie všetky letecké spoločnosti poskytujú všetky druhy jedál, ktoré sú v ponuke na rezervačnom portáli Letenky.sk. Jedlo, ktoré si klient vyberie bude vyžiadané a v prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo poskytuje v rámci servisu na palube, bude klientovi potvrdené. V prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo neposkytuje, nebude jedlo potvrdené. Či letecká spoločnosť jedlo potvrdila alebo zamietla a z akého dôvodu, si klient môže po ukončení celej rezervácie skontrolovať na www.checkmytrip.com alebo www.viewtrip.com (funkčná je vždy iba jedna z dvoch možností), kde zadá svoj rezervačný kód (resp. identifikačný kód objednávky) a svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho (bez diakritiky).

Ak má klient záujem o vyžiadanie prepravy neštandardných vecí, t.j. najmä zvieratá, športové potreby, je povinný to oznámiť Letenky.sk. V prípade, že je klient imobilný a potrebuje vyžiadať asistenciu, vozík či plošinu k lietadlu, prípadne nahlásiť prepravu svojho vlastného vozíka, je takisto povinný to oznámiť Letenky.sk. Klient berie na vedomie, že dopravca môže v súlade so svojimi prepravnými podmienkami vyžadovať za prepravu neštandardných vecí a asistencie úhradu poplatkov, prípadne prepravu takýchto vecí zamietnuť.

 

II.         PLATNOSŤ REZERVÁCIE A LETENKY

1.         Rezervácia je platná do dňa a hodiny, ktoré sú uvedené na rezervácii. Do tohto času splatnosti na potvrdení rezervácie je garantovaná len rezervácia konkrétneho miesta v zadanej rezervačnej triede.V prípade, že klient do doby platnosti rezervácie, resp. do doby, ktorá je stanovená na potvrdení rezervácie, ako deň splatnosti a zároveň podľa článku IV bodu 3 neuhradí letenku, rezervácia bude systémom zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody. Cena letenky, ktorú potvrdí systém klientovi pri ukončení rezervácie je garantovaná len v rámci dňa vytvorenia rezervácie do skončenia pracovnej doby Letenky.sk, kedy pracovníci letenku môžu vystaviť. Letecké spoločnosti si vyhradzujú právo na zmenu ceny v závislosti od kurzu mien voči EUR alebo od zavádzania príplatkov v leteckej doprave. Je preto povinnosťou klienta si aktuálnu cenu overiť v deň platby na call-centre Letenky.sk. Letenky.sk si vyhradzuje právo na odmietnutie vystavenia letenky v prípade, že za cenu letenky uvedenú v potvrdení rezervácie nebude možné letenku vystaviť z dôvodu systémovej chyby.

2.         Je nevyhnutné, aby boli všetky osobné údaje vyplnené pravdivo a správne, pričom je povinnosťou klienta si správnosť údajov skontrolovať (predovšetkým meno, priezvisko, trasu, termín letu ako i kontaktné údaje). Tieto informácie slúžia na identifikáciu klienta a jeho rezervácie v ďalšej komunikácii, ako i na vystavenie letenky. V prípade, že letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky doplnenie ďalších dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu, číslo vernostnej karty danej leteckej spoločnosti (ako napr. Miles and More karty), kópie občianskeho preukazu, číslo platobnej karty), bude o tom klient upovedomený telefonicky alebo e-mailom na poskytnutú e-mailovú adresu. Letenky.sk si vyhradzuje právo na nevystavenie produktu v prípade, že klient takéto doklady nedodá alebo ich nedodá včas, bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody, ktorá by klientovi v prípade nevystavenia produktu vznikla. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si Letenky.sk vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade Letenky.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli.

 3.         Pri vystavení dvoch samostatných leteniek, ktorých lety na seba nadväzujú (napr. spoločnosť NIKI do Mníchova, a následne samostatná letenka so spoločnosťou LUFTHANSA do Johannesburgu), žiadna z leteckých spoločností nezodpovedá za prípadné škody, ktoré by boli spôsobené klientovi, ak je niektorý z letov zrušený alebo má posunutý čas odletu, a tak klient nestihne ďalší prípojový let, letecká spoločnosť mu nie je povinná uhradiť náhradnú letenku vo vyhovujúcom čase letu.

Za takto spôsobené škody klient nemá nárok  na náhradu škody ani zo strany Letenky.sk .

Tieto ustanovenia platia rovnako pre nízkonákladové, ako aj klasické letecké spoločnosti.

4.         Je klientovou povinnosťou, aby pri letenke, ktorá pozostáva z viacerých úsekov (napr. Košice – Praha – Atlanta a späť Atlanta – Praha – Košice), využil jednotlivé úseky presne v poradí, v akom nasledujú. Ak by klient nenastúpil na niektorý úsek, letecká spoločnosť je oprávnená zrušiť klientovi bez nároku na náhradu všetky ďalšie úseky na letenke.

 

III.        ZMENA A STORNO LETENKY

1.         Rezerváciu letenky je možné až do momentu zaplatenia a vystavenia letenky upraviť, zmeniť alebo zrušiť bez poplatkov, ak to povoľuje letecká spoločnosť. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade, ak klient rezervovanú letenku (alebo iný objednaný produkt) v stanovenej lehote splatnosti neuhradí platí, že rezervácia zaniká. Rezerváciu letenky je možné zrušiť pred úhradou písomne zaslaním e-mailu na info@letenky.skalebo telefonicky na call centre.

2.         Klient nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy po poskytnutí služby, t.j. vystavení letenky, uskutočnení zmeny letenky, vykonaní storna služby apod., a to v súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

3.         Po vystavení letenky podliehajú všetky zmeny a storná tarifným podmienkam danej letenky, ktoré sú stanovené dopravcom. Každá letenka má svoje individuálne podmienky týkajúce sa zmeny a storna letenky, ktoré závisia od podmienok, ktoré stanovil dopravca.

4.         O podmienkach a poplatkoch za zmenu a storno letenky je možné informovať sa telefonicky, osobne alebo písomne (emailom) v Letenky.sk. O daných poplatkoch je možné informovať sa ešte pred uhradením a vystavením letenky, ako aj po úhrade letenky.

5.         Počas online rezervácie letenky na portáloch Letenky.sk sa umožňuje zobrazenie originálnych tarifných podmienok, ktoré zadáva do rezervačných systémov priamo dopravca, pričom tieto podmienky sú v anglickom jazyku. Zároveň je možné pri letenkách, pri ktorých je možná rezervácia, zobraziť ich preklad v slovenskom jazyku. Podmienky sú prekladané do slovenského jazyka prostredníctvom online prekladača. Tieto údaje sú pre klienta iba informačné a sú doplnkovými informáciami k letenke. Klient má právo a možnosť informovať sa o tarifných podmienkach danej letenky v Letenky.sk písomne alebo telefonicky.

6.         Letenky.sk si za prípadné storno a zmeny na už vystavených letenkách účtuje administratívny poplatok 33 €/osobu. Tento administratívny poplatok sa účtuje k poplatkom, ktoré stanovuje letecká spoločnosť vo svojich tarifných podmienkach danej letenky.  V prípade stornovania leteniek je administratívny poplatok za vystavenie leteniek nevratný. Administratívny poplatok 33 €/soba musí klient uhradiť pred vykonaním storna či zmeny letenky, buď sa stŕha z karty, z ktorej bola letenka vystavená, ak to nie je možné, klient platí prevodom na niektorý z účtov Leteniek.sk. Storno leteniek nízkonákladových leteckých spoločností nie je možné.

7.         Ak tieto podmienky alebo podmienky dopravcu umožňujú zmenu letenky, má dopravca tiež právo na doplatenie aktuálnej výšky letiskových a palivových poplatkov ku dňu zmeny, ak k takému navýšeniu odo dňa vystavenia letenky prišlo.

8.         V rezervácii pre jednotlivca nie je možné meniť meno cestujúceho za žiadnych okolností. Je možné len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálnych dostupných letov. Vo vystavenej letenke nie je možné meniť meno cestujúcich, ale s výnimkou niektorých leteckých spoločností, ktoré zmeny umožňujú za poplatok stanoveným dopravcom. O poplatku za takúto zmenu je potrebné informovať sa v Letenky.sk.

9.         V prípade, ak klientom požadovanú letenku nie je možné z akéhokoľvek dôvodu zabezpečiť a zo strany klienta došlo k úhrade ceny letenky, Letenky.sk klientovi vráti uhradené peniaze spravidla do 14 dní, ak sa s klientom nedohodne inak na inom riešení v závislosti od ponúkaných možností leteckej spoločnosti. V prípade, ak uhradené peniaze musí najskôr vrátiť letecká spoločnosť (dopravca), klient berie na vedomie, že lehota na vrátenie sa môže predlžiť. Letenky.sk sa zaväzuje vykonať všetky dostupné kroky tak, aby zo strany leteckej spoločnosti boli klientovi vrátené peniaze čo najskôr a poskytovať klientovi na požiadanie informácie od leteckej spoločnosti o predpokladanom dátume úhrady.

10.         O storno letenky treba požiadať písomne, vyplnením storno formulára, ktorý klient nájde na stránke www.letenky.sk/storno a jeho zaslaním na e-mailovú adresu info@letenky.sk, následne bude klient spätne informovaný o výške stornovanej sumy.

11.       Po uznaní storna budú finančné prostriedky vrátené klientovi späť na platobnú  kartu, ak letenku uhrádzal platobnou kartou, ak platil bankovým prevodom, tak na číslo bankového účtu, ktoré uvedie v storno formulári.

 

IV.        ÚHRADA REZERVÁCIE LETENKY

1.         V  cene letenky je zahrnuté DPH, letiskové a manipulačné poplatky. Výška DPH je pre právnické a fyzické osoby rozpísaná vo faktúre, resp. v proforma faktúre. Výška DPH závisí od destinácie letu. Úhrada rezervácie letenky je zároveň súhlasom zo strany klienta so správnosťou údajov uvedených  v rezervácii.

2.         Klient môže letenky a ostatné služby uhradiť nasledovným spôsobom:

a)         Bankovým prevodom/priamym vkladom na účet – buď na základe vygenerovanej zálohovej faktúry, ktorú klient dostane emailom, ak o ňu požiadal alebo ak nie, úhradou na základe poskytnutých podkladov (číslo účtu, variabilný symbol, popis transakcie). Klient môže celkovú sumu na faktúre uhradiť na ktorýkoľvek účet spoločnosti Letenky.sk uvedený na faktúre.

b)         online  - prostredníctvom online platobných brán VÚB banky; Tatrabanky, Slovenskej sporiteľne, ČSOB banky, Unicredit bank.

c)         embosovanou platobnou kartou – len pre držiteľov embosovaných kariet (kariet s reliéfnym písmom). Ostatné platobné karty nebudú akceptované. Nie všetky letecké spoločnosti a všetky tarify môžu byť platené kartou. V prípade, že si klient zadá tento spôsob úhrady a letenku nebude možné vyplatiť kartou bude mu toto oznámené telefonicky, alebo e-mailom agentom call centra. Klient sa zaväzuje použiť na platbu jedine kartu, ktorou je oprávnený disponovať. Letenky.sk neručí za reklamácie v prípade, že karta bude zneužitá a všetky škody bude vymáhať od klienta.

Platba kartou prebieha v jednej alebo vo viacerých transakciách, podľa toho, ako sa rozhodne Letenky.sk. Pokiaľ platba prebieha v jednej transakcii, celú sumu letenky, letiskových poplatkov, poplatkov za vystavenie letenky, ako aj ďalšie rezervované služby si stŕha Letenky.sk. (Pozn: Úhrada jednou sumou sa využíva najmä pri online platbe kartou prostredníctvom služby ECard.) Pokiaľ platba prebieha vo viacerých transakciách, cenu letenky, letiskových poplatkov - z karty sťahuje priamo letecká spoločnosť. Poplatok za vystavenie letenky, poistenie, ubytovanie, víza a ďalšie služby, sú klientovi z karty odúčtované samostatnou transakciou a stŕha si ju Letenky.sk.

V prípade, že nebude možné uskutočniť platbu kartou, bude táto skutočnosť klientovi oznámená telefonicky alebo elektronicky. Predmetnú sumu je v tomto prípade klient povinný uhradiť čo najskôr, maximálne však do doby platnosti rezervácie letenky. V opačnom prípade bude rezervácia letu ešte v tento deň zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody.

V niektorých prípadoch je letecká spoločnosť k platbe kartou oprávnená požadovať i ďalšie doklady (najčastejšie ID doklad majiteľa karty, fotokópiu karty). V prípade nedodania týchto dokladov alebo ich neskorého dodania Letenky.sk nezodpovedá za zrušenie rezervácie ani za škody tým spôsobené.

3.         Klient je povinný letenku uhradiť riadne a včas, podľa dátumu splatnosti na faktúre, resp. proforma faktúre (v pondelok - piatok do 17:15 hod.; sobota 11:15 hod.). Faktúra, resp. proforma faktúra sa uhrádza na ktorýkoľvek účet Letenky.sk uvedený na faktúre/proforma faktúre, pričom pri úhrade je potrebné správne zadanie variabilného symbolu. Klient je povinný odoslať doklad o úhrade elektronicky na info@letenky.sk. Letenky.sk vystaví a doručí faktúru zákazníkovi po uhradeníproforma faktúry, po úhrade prostredníctvom embosovanej platobnej karty alebo prostredníctvom online platobných brán spolupracujúcich bánk.

4.         V prípade, že celková fakturovaná suma bude pripísaná na účet spoločnosti po týchto hodinách, Letenky.sk nezodpovedá za zrušenie rezervácie, za zmenu cenových, tarifných či iných podmienok letenky.

5.         V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok úhrady, resp. neskorej úhrady bude klientovi pri vracaní platby účtovaný administratívny poplatok vo výške 7 €. Administratívny poplatok vo výške 7 € bude klientovi účtovaný aj v prípade vracania preplatku k celkovej fakturovanej sume.

6.         Zákazník je povinný pri platbe ako variabilný symbol uvádzať číslo proforma faktúry, resp. faktúry. Neuvedenie správneho variabilného symbolu je považované ako neuhradenie faktúry so všetkými následkami.

7.         Zákazník v súlade s § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlasí s tým, aby Letenky.sk vyhotovil faktúru (proforma faktúru) elektronicky. Zákazník súhlasí s tým, aby mu takáto faktúra bola zaslaná e-mailom na zákazníkom uvedenú adresu. Letenky.sk zasiela vystavené daňové doklady prostredníctvom pošty výlučne na požiadanie.

 

V.         DORUČENIE LETENKY

1.         Letenky a ostatné produkty budú vystavené a odoslané klientovi ihneď po úhrade, čím sa rozumie pripísanie celkovej sumy za produkt/-y na účet Letenky.sk.

2.      Letenky a ostatné produkty budú klientom doručené elektronicky na ich e-mailovú adresu. Klientovi na preukázanie nároku na služby stačí vytlačené potvrdenie z e-mailu. To neplatí pri leteckých spoločnostiach a letoch, ktoré vyžadujú online registráciu na let cez internet, t.j. online check-in, ktorého účelom je vygenerovanie palubného lístka.

 

VI.         KONTROLA REZERVÁCIE, PRIHLÁSENIE SA NA LET - CHECK-IN

1.         Letenky nízkonákladových leteckých spoločností si môžete skontrolovať iba priamo na materskej stránke danej leteckej spoločnosti, ktorej let si klient rezervoval. Nízkonákladovými leteckými spoločnosťami sú najmä: Aerlingus,  BMI Baby, Danube Wings, EasyJet, FlyNiki, Flyglobespan, Jet2, Germanwings, Ryanair, Smartwings, Wizzair, Air Baltic, Norwegian. Pri letoch nízkonákladových leteckých spoločností si musí každý cestujúci sám urobiť cez internet pred odletom prihlásenie na let (tzv. online check-in) priamo na materskej stránke danej leteckej spoločnosti. O postupe pre online check-in je klient informovaný emailom alebo sa môže informovať telefonicky v Letenky.sk. Pokiaľ si klient nevykoná sám online check-in, bude musieť na letisku pri priehradke leteckej spoločnosti zaplatiť poplatok za nevykonanie online check-inu. Výšku poplatku si stanovuje letecká spoločnosť.

2.          Pri letenkách iných dopravcov ako nízkonákladových leteckých spoločností online check-in v zásade povinný nie je. Povinnosť, respektíve možnosť vykonania elektronického check-inu je potrebné si overiť na www.viewtrip.com alebo www.checkmytrip.com (vždy funguje iba jedna možnosť), kde vypíšete priezvisko cestujúceho bez diakritiky a rezervačný kód letenky.

3.          Klient berie na vedomie, že Letenky.sk nie je povinná zisťovať prípadné zmeny v rezervácii pred zakúpením letenky či zmeny podmienok prepravy po zakúpení letenky, a tieto informácie oznamovať klientovi. Preto si je klient povinný skontrolovať rezervácie a letenky iných ako nízkonákladových leteckých spoločností na stránke www.checkmytrip.com alebo www.viewtrip.com (funkčná je vždy iba jedna z dvoch možností), kde zadá svoj rezervačný kód (resp. identifikačný kód objednávky) a svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho bez diakritiky.

 

VII.        BATOŽINA

1.         Príručná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu príručnej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy, trasy a typu lietadla. Odporúča sa obmedziť množstvo príručnej batožiny na minimum. Bližšie informácie o príručnej batožine získate na vyžiadanie v Letenky.sk alebo u leteckej spoločnosti.

2.         Batožina do podpalubia: Batožina do podpalubia je batožina, ktorá sa odovzdáva na check-ine na letisku a je to batožina, ktorá je počas letu v podpalubí lietadla.

3.         Pri letenkách nízkonákladových leteckých spoločností pasažier zvyčajne nemá v cene batožinu do podpalubia. Táto batožina je za doplatok, pričom doplatenie batožiny on-line je zvyčajne za nižšiu cenu, ako doplatenie batožiny priamo na letisku.

4.         Pri letenkách ostatných leteckých spoločností má pasažier obvykle povolenú bezplatnú prepravu jednej batožiny do podpalubia, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy a trasy. Prekročenie limitu bezplatnej prepravy môže byť spoplatnené. Bližšie informácie o podanej batožine získate na vyžiadanie v Letenky.sk alebo u leteckej spoločnosti.

 

VIII.         OSOBITNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ LETENIEK RYANAIR

1.        Podmienky leteckej prepravy poskytovanej nízkonákladovou spoločnosťou Ryanair a rezervácie leteniek osobitne upravujú podmienky spoločnosti Ryanair http://www.ryanair.com/sk/terms-and-conditions/. Vykonaním rezervácie prostredníctvom Letenky.sk podľa tohto článku klient berie na vedomie uvedené podmienky spoločnosti Ryanair a možnosť zrušenia rezervácie letenky spoločnosťou Ryanair podľa vlastnej úvahy spoločnosti Ryanair bez poskytnutia náhradnej letenky.

2.         V prípade zrušenia rezervácie spoločnosťou Ryanair podľa tohto článku, Letenky.sk vráti klientovi platbu uhradenú za rezervovanú letenku v plnej výške.

3.         Klient berie na vedomie a súhlasí, že v prípade zrušenia rezervácie spoločnosťou Ryanair podľa tohto článku, klient nemá nárok na vystavenie náhradnej letenky alebo iného náhradného plnenia zo strany Letenky.sk.

4.         Ostatné ustanovenia týchto všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahujú na rezervácie podľa tohto článku, ak tento článok neustanovuje inak.

 

IX.      ZAVEREČNÉ USTANOVENIA

1.         Doručovanie písomností medzi klientom a Letenky.sk sa uskutočňuje predovšetkým elektronicky na e-mailovú adresu alebo poštou. Klient je povinný oznámiť Letenky.sk platné kontaktné údaje alebo ich zmenu, pre prípad zistenia zmien letu alebo podmienok letu. V prípade ak sa s klientom nebude možné skontaktovať prostredníctvom ním zadaných kontaktných údajov, Letenky.sk nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré v súvislosti s touto skutočnosťou klientovi vznikli.

Pre elektronické doručovanie písomností platí, že ak Letenky.sk nedostane chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na e-mailovú adresu klienta, považuje sa písomnosť za doručenú. Pre doručovanie písomností poštou platí, že ak klient doručený list neprevezme, je tento list považovaný za doručený uplynutím tretieho dňa od vrátenia nedoručenej zásielky Letenky.sk.

2.         Vízové povinnosti a cestovné doklady si je cestujúci povinný skontrolovať nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Letenky.sk nezodpovedá za škody vzniknuté klientovi jeho nevedomosťou o prípadných vízových náležitostiach, ktoré si klient nezabezpečí.

 

3.         Letenky.sk neposkytuje informácie o cestovných dokladoch potrebných pre vycestovanie do zahraničia. Akékoľvek informácie týkajúce sa cestovných dokladov sú nezáväzné a klient je povinný overiť si ich na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, prípadne Ministerstve vnútra SR.

 

 

TARIFNÉ PODMIENKY MIX leteniek

A.      ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.       Tieto tarifné podmienky MIX leteniek predstavujú špeciálnu úpravu podmienok pre objednávku, predaj MIX leteniek, práva a povinnosti cestujúcich, ktoré si tieto letenky zakúpili, postpredajný servis Letenky.sk, zmeny, storno a garancie v prípade MIX leteniek (vrátane tzv. MIX záruky). V prípadoch neupravených týmito tarifnými podmienkami sa primerane vzhľadom na špecifiká MIX leteniek použijú Všeobecné obchodné podmienky Letenky.sk, predovšetkým ich ustanovenia týkajúce sa leteniek.

2.       Klient pri objednaní MIX leteniek súhlasí s týmito tarifnými podmienkami.

 

B.      POJMY A DEFINÍCIE

1.       MIX letenka – letenka , ktorá kombinuje lety nízkonákladových leteckých spoločností, prípadne nízkonákladových leteckých spoločností s klasickými (inými ako nízkonákladovými) leteckými spoločnosťami. Jednotlivé lety obsiahnuté v MIX letenke sa individuálne môžu riadiť odlišnými zmluvnými podmienkami, preto sa špecifické podmienky konkrétnej MIX letenky, ktoré uvádza Letenky.sk, aplikujú vždy na všetky lety, ktoré táto letenka obsahuje. MIX letenky vznikajú použitím unikátnej technológie kombinácie letov, ktoré bežne letecké spoločnosti neponúkajú a sú v objednávke vždy označené ako „MIX letenky“

 

C.      MIX záruka – špeciálna záruka vzťahujúca sa iba na MIX letenku, a to pre prípad zrušenia letov, meškania alebo zmeny letu zo strany leteckej spoločnosti. Jej konkrétne podmienky sú bližšie popísané v časti E ZMENY A STORNO MIX LETENIEK ZO STRANY LETECKEJ SPOLOČNOSTI, OBSAH MIX ZÁRUKY

 

D.      OBJEDNÁVKA MIX LETENIEK, CHECK-IN

1.       Pri vyhľadávaní klientom zvoleného leteckého spojenia v rezervačnom procese na našej stránke, sú na vybratých spojeniach do ponuky zahrnuté aj kombinácie letov, ktoré možno zakúpiť ako MIX letenky. Nie je možné zaručiť ponuku MIX leteniek na každé klientom zvolené letecké spojenie. Na základe objednávky a úhrady ceny MIX leteniek klient žiada Letenky.sk o sprostredkovanie zmluvy o preprave medzi cestujúcimi uvedenými v objednávke a vybraným prepravcom/prepravcami so špecifickými podmienkami cestujúcim zvolených MIX leteniek. Letenky.sk si vyhradzuje právo ponuku letov kedykoľvek zmeniť či zrušiť v prípade, že dôjde k zmene ponuky na strane vybraného prepravcu (najmä na zmene parametrov vybraných MIX leteniek). V prípade, že pri poskytovaní služieb dôjde k zmene podmienok prepravy zo strany niektorého vybraného prepravcu, Letenky.sk klienta informujú a pokúsia sa mu ponúknuť alternatívne možnosti.

2.       V prípade, že by na poskytovanie objednaných služieb či ich časti bolo zo strany klienta nevyhnutné udelenie plnej moci pre Letenky.sk, klient ju v prospech Letenky.sk pri uzatvorení zmluvy o preprave udeľuje, a to v minimálnom rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie objednaných služieb.

3.       Po dokončení objednávky a úhrade MIX leteniek, ktoré obsahuje, bude klientovi vygenerované Rezervačné číslo, pod ktorým bude klientova objednávka MIX leteniek v Letenky.sk evidovaná. Klientovi bude na ním uvedenú mailovú adresu odoslaná MIX letenka (Potvrdenie rezervácie) s týmto Rezervačným číslom, a to:

a)      pri zvolení platby online hneď po dokončení objednávky najneskôr do hodiny od úhrady, pokiaľ medzitým nedôjde k nedostupnosti MIX letenky v klientom uhradenej cene;

b)      pri zvolení neskoršej platby budú klientovi najskôr vygenerované a zaslané na mailovú adresu Podklady na úhradu MIX letenky. Po ich úhrade bude klientovi zaslaná MIX letenka (Potvrdenie rezervácie) najneskôr v najbližší pracovný deň Letenky.sk, pokiaľ nedôjde medzitým k nedostupnosti  MIX letenky v klientom uhradenej cene.  

4.       Pri nákupe MIX letenky zabezpečí Letenky.sk cestujúcim vykonanie online check-inu pre lety nízkonákladových leteckých spoločností, pri ktorých je online check-in možné vykonať a pred odletom im prostredníctvom elektronickej pošty zašle palubné lístky. Tieto palubné lístky je cestujúci povinný mať pri sebe na letiskách vytlačené na papieri. Za nedodržanie tejto povinnosti môže byť cestujúci zo strany leteckých spoločností sankcionovaný, za čo Letenky.sk nenesie zodpovednosť. Pre vykonanie bezchybného online check-inu je klient povinný zaslať Letenky.sk pravdivé a úplné údaje z cestovného dokladu každého cestujúceho, tzv. APIS údaje. Jedná sa o nasledovné údaje:

-          typ cestovného dokladu  

-          číslo cestovného dokladu

-          dátum ukončenia platnosti cestovného dokladu

-          štátna príslušnosť

Tieto údaje musia byť Letenky.sk oznámené najneskôr  2 dni pred odletom. V prípade, ak klient MIX letenku zakupuje menej ako 2 dni pred odletom, je povinný tieto údaje uviesť priamo pri objednávke. Každú zmenu APIS údajov je klient povinný nahlásiť Letenky.sk. Klient je oboznámený so skutočnosťou, že zmena údajov môže byť v závislosti na podmienkach konkrétnej leteckej spoločnosti spoplatnená. Pokiaľ sa údaje uvedené klientom nebudú zhodovať s údajmi na cestovnom doklade, ktorý klient predloží pred nástupom na let, a to v dôsledku podania nesprávnych informácií zo strany klienta, Letenky.sk nenesie zodpovednosť za prípadné sankcie a škodové následky.

5.       Pre lety iných ako nízkonákladových leteckých spoločností alebo pre lety nízkonákladových leteckých spoločností, kde prepravca z rôznych dôvodov nepovoľuje online check-in, je potrebné, aby si klient spravil check-in na letisku.  Letenky.sk klienta informuje o spôsobe vykonania check-inu na jednotlivé lety v dokumente nazvanom Palubné vstupenky, ktorý bude klientovi zaslaný na ním uvedenú mailovú adresu.

 

E.       ZMENY A STORNO MIX LETENIEK ZO STRANY CESTUJÚCEHO

1.       MIX letenky sú zo strany cestujúceho nemeniteľné.

2.       MIX letenky sú nerefundovateľné. V prípade, že sa cestujúci rozhodne nevyužiť služby, ku ktorým ho zakúpené MIX letenky oprávňujú, nevzniká mu nárok na vrátenie platby za nevyužité služby ani akýkoľvek iný nárok na náhradu škody, ktorá mu nevyužitím objednaných služieb vznikla.

3.       Pokiaľ má cestujúci zakúpené aspoň dve identické MIX letenky s rovnakými letmi na rovnaké dátumy a pre rovnakých cestujúcich, nemá nárok na vrátenie platby za MIX letenku, ktorú objektívne nemôže cestujúci využiť, pokiaľ nedošlo k tomuto duplicitnému nákupu v dôsledku pochybenia na strane Letenky.sk. Ak však letecká spoločnosť, ktorá duplicitne zakúpené lety prevádzkuje, mimoriadne povolí refundáciu MIX letenky alebo jej časti na let, ktorý cestujúci objektívne nemôže využiť dvakrát a viac, Letenky.sk má právo účtovať si od klienta poplatok za vybavenie refundácie tejto duplicitnej kúpy MIX letenky klienta až do výšky 25 €.

4.       Cestujúci nemá nárok na sprístupnenie prihlasovacích údajov k jednotlivým letom obsiahnutým v MIX letenke.

 

F.       ZMENY A STORNO MIX LETENIEK ZO STRANY LETECKEJ SPOLOČNOSTI, OBSAH MIX ZÁRUKY

1.       Mix záruka v prípade zmeny a storna MIX letenky zo strany leteckej spoločnosti obsahuje nasledovné práva cestujúceho:

a)      V prípade zmeny letu, ktorý je obsahom MIX letenky, o ktorej letecká spoločnosť informuje v časovom horizonte menej ako 24 hodín pred odletom tak, že v dôsledku tejto zmeny bude mať cestujúci čas na prestup medzi letmi na tej istej MIX letenke kratší ako 2 hodiny, Letenky.sk cestujúcemu buď ponúkne iný let (prípadne iné lety) do cieľovej destinácie daného smeru letu, alebo mu vráti uhradenú cenu za všetky nevyužité lety na jeho trase do cieľovej destinácie, ktorá je uvedená pod totožným rezervačným číslom. V prípade, že nie je možné cestujúcemu ponúknuť iný let do cieľovej destinácie daného smeru letu, Letenky.sk mu vždy vráti uhradenú cenu za všetky nevyužité lety na jeho trase do cieľovej destinácie. V prípade, že je možnosť voľby alternatívneho letu, cestujúci musí Letenky.sk informovať o svojej voľbe čo najskôr, najneskôr však 5 hodín pred odletom alternatívneho letu, respektíve odletom zmeneného letu, podľa toho, čo nastane skôr, inak stráca nárok na MIX záruku. Cestujúci si je vedomý, že ponuka alternatívnych letov sa môže do doby, kedy oznámi Letenky.sk záväznú informáciu o svojej voľbe, zmeniť a nie je do uskutočnenia samotnej zmeny zamestnancami Letenky.sk garantovaná.  

b)      V prípade zmeny letu, ktorý je obsahom MIX letenky, o ktorej letecká spoločnosť informuje v časovom horizonte viac ako 24 hodín pred odletom tak, že v dôsledku tejto zmeny bude mať cestujúci čas na prestup medzi letmi na tej istej MIX letenke kratší ako 2 hodiny, Letenky.sk cestujúcemu buď ponúkne iný let (prípadne iné lety) do cieľovej destinácie daného smeru letu, alebo mu vráti uhradenú cenu za všetky nevyužité lety na jeho trase do cieľovej destinácie, ktorá je uvedená pod totožným rezervačným číslom. Cestujúci sa môže rozhodnúť, ktorú z uvedených možností využije, o svojej voľbe však Letenky.sk informuje čo najskôr, najneskôr však do 36 hodín po zaslaní e-mailu s oznámením zmeny letu, inak stráca nárok na MIX záruku. V prípade, že je cestujúci o zmene letu oboznámený menej ako 48 hodín pred odletom, respektíve pred odletom ponúknutého alternatívneho letu, o svojom rozhodnutí nás informuje najneskôr do 24 hodín od oznámenia zmeny letu.  Cestujúci si je vedomý, že ponuka alternatívnych letov sa môže do doby, kedy oznámi Letenky.sk záväznú informáciu o svojej voľbe, zmeniť a nie je do uskutočnenia samotnej zmeny zamestnancami Letenky.sk garantovaná.

c)       V prípade zrušenia letu, ktorý je obsahom MIX letenky, sa túto skutočnosť Letenky.sk klientovi snaží oznámiť čo najskôr, ako sa o nej dozvedela. Letenky.sk buď ponúkne iný let (prípadne iné lety) do cieľovej destinácie daného smeru letu, alebo klientovi vráti uhradenú cenu za všetky nevyužité lety na jeho trase do cieľovej destinácie, ktorá je uvedená pod totožným rezervačným číslom. Cestujúci je povinný si vybrať jednu z možností, ktorú ponúkajú Letenky.sk a informovať Letenky.sk o tejto skutočnosti čo najskôr, najneskôr však do 24 hodín od informovania o zrušení letu.   Pokiaľ odlet alternatívneho letu alebo čas pôvodného odletu zrušeného letu nastanú skôr ako uplynie lehota uvedená v predchádzajúcej vete,  cestujúci je povinný svoju voľbu oznámiť Letenky.sk najneskôr 5 hodín pred touto najskoršou udalosťou, inak stráca nárok na MIX záruku. Cestujúci si je vedomý, že ponuka alternatívnych letov sa môže do doby, kedy oznámi Letenky.sk záväznú informáciu o svojej voľbe, zmeniť a nie je do uskutočnenia samotnej zmeny zamestnancami Letenky.sk garantovaná.

d)      V prípade, že sa klient dozvie o zrušení letu, ktorý je obsahom MIX letenky, menej ako 48 hodín pred odletom z iného zdroja ako je Letenky.sk, alebo v prípade, že takýto let mešká tak, že medzi jeho predpokladaným príletom a odletom nadväzujúceho letu na tej istej MIX letenke je čas kratší ako 2 hodiny, klient bezodkladne Letenky.sk informuje o tomto zrušení/meškaní, a to telefonicky na tel. čísle 00421232166446 alebo emailom na info@letenky.sk. Letenky.sk cestujúcemu buď ponúkne iný let (prípadne iné lety) do cieľovej destinácie daného smeru letu, alebo mu vráti uhradenú cenu za všetky nevyužité lety na jeho trase do cieľovej destinácie, ktorá je uvedená pod totožným rezervačným číslom. V prípade, že nie je možné cestujúcemu ponúknuť iný let do cieľovej destinácie daného smeru letu, Letenky.sk mu vždy vráti uhradenú cenu za všetky nevyužité lety na jeho trase do cieľovej destinácie. V prípade, že cestujúci nebude schopný sa s Letenky.sk skontaktovať, resp. bude v časovej tiesni, a bude chcieť v ceste pokračovať, môže si túto letenku zakúpiť sám, pričom však cena novej letenky nesmie presahovať dvojnásobok ceny pôvodnej MIX letenky. Letenky.sk mu bude refundovať iba novú letenku, ktorá bola zakúpená v najnižšej dostupnej cene a triede, a to do výšky dvojnásobku pôvodnej ceny MIX letenky, ak bude nová letenka drahšia, klient nemá nárok na jej preplatenie od Letenky.sk.   Cestujúci je povinný zaslať Letenky.sk doklady o úhrade novej letenky najneskôr do 14 dní od okamihu, kedy mal byť splnený pôvodný itinerár dotknutého letu (t.j. kedy mal doletieť do príletovej destinácie zrušeného letu podľa času na pôvodnej MIX letenke). Na letenke je vždy uvedený čas v príslušnom mieste odletu/príletu, je preto pri výpočte lehoty potrebné počítať s časovým posunom oproti SEČ. Uvedené doklady zahŕňajú žiadosť o kompenzáciu letenky, čitateľnú kópiu daňového dokladu o úhrade ceny za novú letenku a čitateľnú kópiu novej letenky.

e)      V prípade, že v dôsledku zrušenia, meškania alebo zmeny letu , o ktorom sa cestujúci dozvedel až po príchode na letisko a ním vybratý alternatívny let na základe ponuky Letenky.sk odlieta až po polnoci dňa pôvodného odletu, mu bude poskytnutý príspevok na ubytovanie  až do maximálnej výšky  25 €/osobu/noc. Po individuálnom posúdení môže byť cestujúcemu príspevok na ubytovanie poskytnutý aj v prípade, že má cestujúci na letisku stráviť viac ako 8 hodín oproti pôvodnému plánu na MIX letenke. Maximálna doba, na ktorú Letenky.sk môžu ponúknuť príspevok na ubytovanie cestujúcemu, sú 3 noci, a to v závislosti od konkrétnej situácie Príspevok na ubytovanie bude cestujúcemu zo strany Letenky.sk poskytnutý až po zaslaní dokladov o úhrade ubytovania. Cestujúci je ich povinný zaslať najneskôr do 14 dní od okamihu, kedy mal byť splnený pôvodný itinerár dotknutého letu.

f)       V prípade, že v dôsledku zrušenia, meškania alebo zmeny letu, o ktorom a cestujúci dozvedel až po príchode na letisko a ním vybratý alternatívny let na základe ponuky Letenky.sk odlieta z iného letiska v blízkosti pôvodného letiska, Letenky.sk prispeje cestujúcim, ktorí sú na MIX letenke uvedení pod jedným rezervačným kódom sumou až do výšky 100 €/rezervačný kód na prepravu na letisko, odkiaľ alternatívny let odlieta. Príspevok platí na prepravu vlakom, autobusom či taxíkom.

g)      V prípade, že v dôsledku zrušenia, meškania alebo zmeny letu, o ktorom sa cestujúci dozvedel až po príchode na letisko, a ním vybratý alternatívny let na základe ponuky Letenky.sk odlieta až o viac ako 4 hodiny po čase odletu pôvodného letu uvedenému na MIX letenke, Letenky.sk prispeje každému cestujúcemu sumou až do výšky 10 €/osobu na náklady na jedlo a nápoje.

2.       MIX záruka uvedená v predchádzajúcom bode písm. e), f) a g) je garantovaná iba v prípade, ak je vopred dohodnutá a potvrdená zamestnancom Letenky.sk a za podmienky, že cestujúci dodá Letenky.sk žiadosť o kompenzáciu a čitateľné kópie dokladov o kúpe uvedených nárokovaných produktov a služieb najneskôr do 14 dní od okamihu, kedy mal byť splnený pôvodný itinerár dotknutého letu.

3.       MIX záruka sa vzťahuje iba na lety, ktoré sú obsahom MIX letenky. V prípade ich kombinácie s ďalšími letenkami, ktoré majú separátne rezervačné číslo, sa MIX záruka na tieto ďalšie lety nevzťahuje.

4.       Akékoľvek zásahy a zmeny v MIX letenke, ktoré cestujúci nerealizuje cez Letenky.sk, pokiaľ sa nejedná o prípad uvedený v bode 1. písm. d) tejto časti znamenajú automaticky úplnú nezvratnú stratu nároku cestujúceho na MIX záruku a jej obsah. Letenky.sk nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá klientovi v dôsledku tohto zásahu vznikne.

 

G.     ŠPECIFICKÉ PODMIENKY, KOLÍZIA PODMIENOK JEDNOTLIVÝCH LETECKÝCH PREPRAVCOV A MIX LETENIEK

1.       Cestujúci berie na vedomie, že pre zmluvný vzťah medzi ním a konkrétnym prepravcom zabezpečujúcim jednotlivý let, ktorý je obsahom MIX letenky, budú aplikované špecifické obchodné podmienky konkrétneho prepravcu. Je povinnosťou cestujúceho sa s nimi zoznámiť skôr ako dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave medzi ním a konkrétnym prepravcom. V prípade, že MIX letenka obsahuje lety zabezpečované viacerými prepravcami, je cestujúci povinný sa oboznámiť s podmienkami všetkých prepravcov, ktorých lety MIX letenka obsahuje.

2.       V prípade, ak sú podmienky prepravcu zabezpečujúceho let a špecifické podmienky MIX letenky v rozpore, platia a použijú sa špecifické podmienky MIX letenky.  

 

H.      ĎALŠIE POPLATKY ZA VOLITEĽNÉ SLUŽBY A NÁKLADY

1. Vybraný letecký prepravca, ktorý zabezpečuje let obsiahnutý v MIX letenke môže v rámci zaistenia služby prepravy účtovať poplatky za dodatočné služby, ako je výber preferovaného miesta na sedenie, občerstvenie či zábava. Tieto poplatky sú voliteľné, nie sú preto súčasťou ceny, ktorú nám cestujúci za MIX letenku uhradil. Ich prípadnú úhradu preto budete riešiť s vybraným prepravcom.

2. Vzhľadom na charakter MIX letenky berie cestujúci na vedomie, že poplatky za dodatočné zakúpenie voliteľných služieb ako napr. ďalší kus batožiny, preprava športového náradia apod. môžu byť účtované v niekoľkonásobných sumách, ako ma letecký prepravca uvedené v tarifných podmienkach. Nie je zaručené, že každý letecký prepravca povoľuje zabezpečenie požadovanej dodatočnej služby podľa priania cestujúceho. Odporúčame Vám žiadať o pridanie týchto služieb online v dostatočnom predstihu, a to najneskôr 72 hodín pred odletom, ku ktorému si želáte voliteľnú službu pridať. V prípade, že o voliteľnú službu zažiadate neskôr, nemusí byť Vaša požiadavka z našej strany spracovaná a o službu budete môcť požiadať až na letisku pred odletom.

3. Cestujúci berie na vedomie, že v cene MIX letenky nie sú zahrnuté okrem základnej ceny všetkých leteniek do cieľovej destinácie ďalšie poplatky (okrem letiskových poplatkov a DPH), ktoré cestujúcemu môžu vzniknúť v priebehu prepravy do cieľovej destinácie (najmä poplatky za transfery po letiskách, vízové poplatky, poplatky za nadštandardné služby, apod.).

 

I. NADVAZUJÚCE LETY NA MIX LETENKE, ZNOVUODBAVENIE BATOŽINY

1. V niektorých prípadoch nadväzujúcich letov, ktoré sú obsahom MIX letenky, je doprava do cieľovej destinácie zabezpečovaná tak, že pre každý jednotlivý let na trase do cieľovej destinácie jednotlivých smerov dostane cestujúci palubný lístok, ktorý inak predstavuje samostatnú letenku. V takom prípade berie cestujúci na vedomie, že:

a)      každá jednotlivá časť cesty (každý jednotlivý let) môže podliehať odlišným pravidlám, najmä ak je realizovaná iným vybraným prepravcom;

b)      ak bude cestujúci chcieť nevyužiť niektorý z jednotlivých letov, môže ostatné lety využiť bez ďalších poplatkov a sankcií. Táto možnosť sa však nevzťahuje na klasických (iných ako nízkonákladových) leteckých prepravcov, ktorí majú v jednej MIX letenke zahrnutých viacero letov. V prípade, že cestujúci plánuje nevyužiť niektorý z letov na MIX letenke, je povinný si overiť využiteľnosť ďalších letov na MIX letenke v Letenky.sk;

c)       pri prestupe medzi jednotlivými letmi je spravidla nutné vyzdvihnúť si zapísanú batožinu (tzv. checked baggage) a znovu ju nechať odbaviť na príslušnom pulte pre ďalší let, keďže sa pri letoch MIX leteniek spravidla nejedná o obyčajný prestupný let, ale o využitie samostatného nového letu, v niektorých prípadoch aj u iného vybraného prepravcu. Cestujúci je povinný vopred si overiť v Letenky.sk povinnosť vyzdvihnutia batožiny po absolvovaní jednotlivých letov na MIX letenke.

 

J. NESPROSTREDKOVANIE ZMLUVY O PREPRAVE, POSTUP PRE VRÁTENIE CENY

1. V prípade, že sa Letenky.sk nepodarí sprostredkovať cestujúcemu zmluvu o preprave podľa časti D, bude Letenky.sk klienta, ktorý MIX letenku objednával, kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré má k dispozícii. Letenky.sk sa pokúsi navrhnúť alternatívne riešenia. V prípade, že napokon k uzatvoreniu zmluvy o preprave medzi cestujúcim a prepravcom/prepravcami nedôjde, má klient nárok na vrátenie celkovej zaplatenej ceny za MIX letenku. V prípade, že si zvolí možnosť ponúknutého alternatívneho letu alebo inej kombinácie letov do cieľovej destinácie, môže dôjsť k zmene ceny MIX letenky oproti pôvodnej cene. Pokiaľ bude nová cena vyššia ako pôvodná, cestujúci je povinný rozdiel ceny Letenky.sk doplatiť. Pokiaľ bude nová cena nižšia ako pôvodná, Letenky.sk rozdiel cestujúcemu refundujú.

2. V prípade, že má byť cestujúcemu podľa týchto tarifných podmienok vrátená celková cena alebo časť ceny, ktorú zaplatil, bude mu platba prevedená späť na platobnú kartu použitú na uhradenie ceny MIX letenky. V prípade, ak klient uhrádzal MIX letenku iným platobným spôsobom alebo ak nie je možné využiť vrátenie platby späť na kartu, bude mu platba vrátená do 14 dní odo dňa  zaslania čísla účtu, na ktorý mu má byť suma vrátená.

 

VŠEOBECNÉ PREPRAVNÉ PODMIENKY LETECKÝCH DOPRAVCOV, ČLENOV IATA

POZNÁMKA

Pre dopravu cestujúcich na linkách, ktorých cieľové letisko alebo zastávka leží v inej krajine, ako je krajina odletu, platí Varšavský dohovor, ktorý vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť dopravcu za usmrtenie alebo ujmu na zdraví, ako aj za stratu a poškodenie batožiny. Pozri tiež poznámku s nadpisom "Advice to International passengers on Limitation of Liability" a "Notice of baggage Liability Limitations".

 

PODMIENKY DOPRAVNEJ ZMLUVY

Pod výrazom "letenka" používaným v tejto zmluve, rozumieme letenku a batožinový lístok, jej súčasťou sú tieto podmienky a poznámky; "dopravcom" rozumieme všetkých leteckých dopravcov, ktorí dopravujú alebo sa zaväzujú dopraviť cestujúceho alebo jeho batožinu podľa tejto letenky, alebo vykonávajú akékoľvek služby súvisiace s touto leteckou dopravou. "Varšavský dohovor" je Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave, podpísaný vo Varšave dňa 12. októbra 1929, alebo rovnaký dohovor, pozmenený Haagskym protokolom zo dňa 28. septembra 1955, podľa toho, ktorý z nich môže byť použitý.

Doprava, vykonaná podľa tejto letenky sa riadi pravidlami a obmedzeniami zodpovednosti stanovenými Varšavským dohovorom s výnimkou dopravy, ktorá v zmysle tohto dohovoru nie je pokladaná za "medzinárodnú dopravu".

Pokiaľ to nie je v rozpore s vyššie uvedeným, doprava a iné služby, poskytnuté každým dopravcom sa riadia (i) ustanoveniami uvedenými v tejto letenke, (ii) platnými tarifami, (iii) dopravnými podmienkami a príslušnými predpismi dopravcu, ktoré sú ich súčasťou (a sú k dispozícii na požiadanie v kanceláriách dopravcu), s výnimkou dopravy medzi miestom v Spojených štátoch amerických alebo Kanadou a ktorýmkoľvek iným miestom mimo ich územia, na ktoré sa vzťahujú tarify platné v týchto krajinách.

Názov dopravcu môže byť na letenke uvedený v skratke; plný názov a jeho skratka je uvedený v tarifách dopravných podmienkach, predpisoch alebo v letových poriadkoch dopravcu; adresou dopravcu je letisko odletu vyznačené vedľa prvej skratky názvu dopravcu v letenke; zmluvné zastávky sú miesta označené v tejto letenke alebo miesta uvedené v letových poriadkoch dopravcu ako pravidelné zastávky na ceste cestujúceho; doprava, ktorá má byť vykonaná podľa tejto letenky postupne niekoľkými dopravcami, sa považuje za jediný úkon.

Pri vystavovaní letenky na dopravcu na tratiach iného leteckého dopravcu koná letecký dopravca, ktorý vystavuje letenku iba ako jeho sprostredkovateľ.

Akékoľvek vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa bude vzťahovať na sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu dopravcu a rovnako na každú osobu, ktorej lietadlo použil dopravca na dopravu, ako aj na jej sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu a pôjde v ich prospech.

Zapísané batožiny budú vydané držiteľovi batožinového lístka. Pri poškodení batožiny v medzinárodnej preprave sa toto musí písomne ohlásiť dopravcovi ihneď po zistení škody, a to najneskôr do siedmich dní odo dňa prijatia batožiny; pri oneskorení musí byť sťažnosť uplatnená najneskôr do 21 dní odo dňa výdaja batožiny. Pokiaľ ide o vnútroštátnu prepravu, pozri tarify alebo prepravné podmienky.

Táto letenka je platná pre dopravu po dobu jedného roka odo dňa vystavenia, pokiaľ nie je stanovené inak v tejto letenke, v tarifách dopravcu, dopravných podmienkach alebo príslušných predpisoch dopravcu. Cestovné za dopravu podľa tejto letenky podlieha zmene pred začatím dopravy. Dopravca má právo odmietnuť dopravu v prípade, že nebolo zaplatené príslušné cestovné.

Dopravca sa vynasnaží podľa svojich možností dopraviť cestujúcich a batožinu čo najrýchlejšie; časy uvedené v letových poriadkoch alebo kdekoľvek inde, nie sú zaručené a netvoria súčasť tejto zmluvy. Dopravca sa môže bez predchádzajúceho oznámenia dať zastúpiť inými dopravcami alebo použiť iné lietadlo a môže v prípade nutnosti zmeniť alebo vynechať miesta pristátí uvedené na letenke. Letové poriadky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Dopravca nezodpovedá za stihnutie spojenia.

Cestujúci sa musí podriadiť úradným cestovným predpisom, musí predložiť výstupné, vstupné a iné požadované doklady a musí sa dostaviť na letisko do doby stanovenej dopravcom alebo, pokiaľ nie je táto doba stanovená, dostatočne včas, aby mohli byť vybavené formality súvisiace s odletom.

Žiadny sprostredkovateľ, zamestnanec alebo zástupca dopravcu nie je oprávnený meniť, upravovať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenia tejto zmluvy.

PREPRAVCA SI VYHRADZUJE PRÁVO ODMIETNUŤ PREPRAVU AKEJKOĽVEK OSOBE, KTORÁ PRI ZÍSKANÍ LÍSTKA PORUŠILA PLATNÉ ZÁKONY ALEBO TARIFY, PREDPISY ČI NARIADENIA PREPRAVCU. Vydané Prepravcom, ktorého meno sa nachádza v časti "Issued by" na čelnej strane cestovného lístka a batožinového lístka. PODLIEHA TARIFNÝM PREDPISOM.

 

OZNÁMENIE PRE MEDZINÁRODNÝCH PASAŽIEROV O OBMEDZENOM RUČENÍ

Pasažierom na ceste, ktorej súčasťou je konečná destinácia alebo zastávka v krajine inej, než je krajina pôvodu, sa oznamuje, že ustanovenia zmluvy známej ako Varšavský dohovor môžu byť použiteľné pre celú cestu, vrátane akejkoľvek jej časti úplne v krajine pôvodu alebo destinácie. Pre takýchto pasažierov na ceste do, z alebo na mieste odsúhlasenej zastávky v Spojených štátoch amerických, Dohoda a špeciálne kontrakty o preprave premietnuté do príslušných taríf ustanovujú, že ručenie určitých prepravcov, účastníkov v takýchto špeciálnych kontraktoch, za smrť pasažierov alebo ich zranenie vo väčšine prípadov preukázaného poškodenia je obmedzené tak, že neprekročí 75000USD za pasažiera, a že toto ručenie až po túto hraničnú sumu nebude závisieť od nedbalosti na strane prepravcu. Pre takýchto pasažierov cestujúcich prostredníctvom prepravcu, ktorý nie je účastníkom takýchto špeciálnych kontraktov alebo, ktorí nie sú na ceste do, z, alebo nemajú zastávku v odsúhlasenom mieste zastávky v Spojených štátoch amerických, je ručenie prepravcu za smrť alebo zranenie pasažierov vo väčšine prípadov obmedzené na približne 10000 alebo 20000 USD.

Mená prepravcov – účastníkov takýchto špeciálnych kontraktov sú k dispozícii pri predajniach lístkov týchto prepravcov a sú na požiadanie k dispozícii na nahliadnutie. Dodatočné zabezpečenie možno obvykle získať poistením sa u súkromnej spoločnosti. Takéto poistenie nie je ovplyvnené žiadnym obmedzením ručenia prepravcu na základe Varšavského dohovoru alebo podobných špeciálnych prepravných kontraktov. Ďalšie informácie získate u zástupcov Vašej leteckej či poisťovacej spoločnosti.

Poznámka: Obmedzenie ručenia nad 75 000 USD zahŕňa zákonné poplatky a výdavky s výnimkou vznesenia nároku v štáte, kde existuje ustanovenie o osobitnom priznaní zákonných poplatkov a výdavkov; v takomto prípade bude hraničnou hodnotou 58 000 USD bez zákonných poplatkov a výdavkov.

 

OZNÁMENIE O VLÁDOU VYBERANÝCH TAXÁCH A POPLATKOCH

Cena tejto letenky môže zahŕňať taxy a poplatky, ktoré sú vyberané v leteckej doprave vládnymi úradmi. Tieto taxy a poplatky, ktoré môžu predstavovať významnú časť ceny leteckej dopravy sú buď zahrnuté v cestovnom, alebo sú oddelene uvedené v rubrikách "TAX/FEE/CHARGE". Zároveň môže byť cestujúci požiadaný o zaplatenie táx a poplatkov, ktoré ešte neboli vybrané. Nasledujúca poznámka sa nevzťahuje na letenky predané v Spojených štátoch amerických pre prepravu vzchádzajúcu z USA .

 

ZAMIETNUTIE NÁSTUPU Z DÔVODU PREKNIHOVANIA LETU

V krajinách, kde sú v platnosti Kompenzačné predpisy pre odmietnutie nástupu, prepravcovia používajú kompenzačné plány pre pasažierov s potvrdenou rezerváciou, ktorým bol zamietnutý nástup kvôli nedostupnosti sedadiel z dôvodu preknihovania letu. Podrobnejšie informácie o týchto plánoch sú k dispozícii v kanceláriách leteckých spoločností. V prípade nevyužitia prvého letového úseku letenky príde k automatickému zrušeniu ďalších letov letenky zo strany prepravcu.

ČASY PRE ODBAVENIE

Časy uvedené na tejto letenke alebo v letovom pláne (ak sú uvedené) predstavujú čas odletu lietadla. Časy pre check-in (predodletová registrácia), ako ich uvádza prepravca alebo letový poriadok, predstavujú najneskorší čas, kedy môžu byť pasažieri prijatí pre odcestovanie, a ktorý zohľadňuje čas potrebný na vybavenie všetkých potrebných formalít. Lety nemožno zdržať kvôli pasažierom a oneskoreným príchodom a v týchto prípadoch nie je možné žiadne prevzatie zodpovednosti. Obvyklý začiatok check-inu je 2-3 hodiny pred odletom (čo je aj odporúčaný príchod na letisko), koniec check-inu je spravidla 45 minút pred odletom.

 

PREDMETY, KTORÝCH PREPRAVA JE ZAKÁZANÁ

Preprava nižšie uvedených nebezpečných predmetov v batožine cestujúcich je z bezpečnostných dôvodov zakázaná:

Stlačené plyny – (zmrazené na veľmi nízke teploty, horľavé, nehorľavé a jedovaté); ako propán-bután, tekutý dusík, kyslík vrátane akvalungov.

Žeraviny, ako kyseliny a zásady, mokré batérie a ortuť.

Výbušniny, munícia a pyrotechnický materiál.

Zápalné tekutiny a pevné látky – zapaľovače a náplne do zapaľovačov, ZÁPALKY, náterové hmoty a riedidlá.

Rádioaktívny materiál

Bezpečnostné schránky a kufríky s inštalovaným bezpečnostným zariadením.

Oxidačné činidlá ako chlórové vápno a peroxidy.

Jedy a infekčné látky ako insekticídy, herbicídy a živý vírusový materiál.

Iné nebezpečné predmety ako magnetický materiál, látky dráždivé alebo vzbudzujúce odpor.

Lieky a toaletné potreby je možné prepravovať v obmedzenom množstve, ktoré je nevyhnutné a primerané dĺžke letu, ako lak na vlasy, parfumy a lieky obsahujúce alkohol. Mnohé z týchto predmetov môžu byť prepravované ako letecký náklad za podmienky, že ich balenie zodpovedá predpisom platným v nákladnej leteckej preprave.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie.

 

UPOZORNENIE NA OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI ZA BATOŽINU

Zodpovednosť za stratu, omeškanie alebo poškodenie batožiny je obmedzené, pokiaľ nie je vopred deklarovaná vyššia hodnota a zaplatený príslušný poplatok. Pre väčšinu medzinárodnej prepravy (vrátane vnútroštátnych úsekov medzištátnych ciest) je obmedzenie ručenia približne 9,07 USD na libru (1 lb = 0,45 kg), t.j. 20,00 USD/kg pre osobitne podanú batožinu a 400,00 USD na pasažiera. V prípade cesty iba medzi miestami v USA vyžaduje federálny predpis, aby akýkoľvek limit na ručenie leteckej spoločnosti za batožinu bol najmenej 2 500 USD na pasažiera. Pre určité druhy položiek možno deklarovať zvýšené ohodnotenie. Niektorí prepravcovia nepreberajú žiadne ručenie za krehké, cenné alebo rýchlo sa kaziace predmety. Ďalšie informácie možno získať od prepravcu.

 

BATOŽINA

Podaná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy a trasy. Prekročenie limitu bezplatnej prepravy môže byť spoplatnené. Bližšie informácie získate vo vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti.

Príručná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy, trasy a typu lietadla. Odporúča sa obmedziť množstvo príručnej batožiny na minimum. Bližšie informácie získate vo vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti. Ďalšie informácie a odkazy na webové stránky aerolínií nájdete na adrese http://www.iata.org/bags.

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ UBYTOVANIA    

1.         Touto časťou všeobecných zmluvných podmienok sa upravujú špecifické vzťahy medzi klientom a spoločnosťou Letenky.sk, ktoré vzniknú z titulu sprostredkovania ponuky a rezervácie ubytovania. Na predaj rezervácie ubytovania sa primerane vzťahujú aj ostatné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok pre predaj leteniek a iných produktov, s výnimkou čl. I. Klient berie na vedomie, že Letenky.sk nie sú poskytovateľom ubytovania; Letenky.sk pôsobí výlučne ako sprostredkovateľ a na základe osobitnej zmluvy poskytuje na svojej internetovej stránke možnosť vyhľadať a rezervovať ubytovanie z databázy ponúkaného ubytovania.

2.         Iba dobromyseľné rezervácie sa budú považovať za rezerváciu klienta. V prípade, ak Letenky.sk posúdi, že rezervácia bola vykonaná v úmysle obsadiť a držať viacero voľných termínov, Letenky.sk si vyhradzuje právo rezerváciu zrušiť.

3.         Klient je zodpovedný za správnosť všetkých údajov poskytnutých Letenky.sk. Klient sa zaväzuje uhradiť všetky poplatky, ktoré vzniknú v prípade poskytnutia nesprávnych údajov. Titul, meno, dátumy narodenia detí sa musia zhodovať zo zápisom uvedenom v cestovnom pase alebo/a občianskom preukaze. V prípade, že údaje v potvrdení rezervácie nie sú správne, klient sa zaväzuje bezodkladne o tom informovať Letenky.sk .

4.         Špeciálna požiadavka na hotel ako napr. nefajčiar, susediace alebo prepojené izby budú prijaté, ale Letenky.sk nemôže garantovať ich splnenie. Izby pre hendikepovaných majú zvyčajne zabezpečený prístup s vozíkom, ale nie sú nevyhnutne vybavené prvkami pre vážne telesne postihnutých.

5.         Letenky.sk vystaví klientovi voucher, ktorý obsahuje rezervačné číslo. Povinnosťou klienta je preukázať sa na recepcii hotela platným voucherom, ktorý potvrdzuje jeho nárok na ubytovanie.

6.         Vo väčšine hotelov je možné sa ubytovať najskôr o 14.00 hod, ale v niektorých krajinách najmä v USA to môže byť aj neskôr ako o 16.00 hod. Príchod klienta na hotel neskorší ako 18.00 miestneho času odporúčame nahlásiť vopred, pri rezervácii. Hotely sú oprávnené uvoľniť izby (zrušiť rezervácie) ak sa klient neubytuje do 05.00 hod. (miestneho času) dňa nasledujúceho po dni, v ktorom mal prísť.

7.       Letenky.sk vyvíja v spolupráci s partnermi maximálne úsilie na to, aby poskytoval iba správne informácie a správy o ubytovacích zariadeniach. Letenky.sk zobrazuje informácie o ubytovacom zariadení v slovenskom jazyku a tiež v anglickom jazyku. Klient má možnosť informovať sa buď prostredníctvom call centra alebo elektronickou poštou na zrozumiteľné znenie podmienok konkrétneho ubytovania, o ktoré má záujem. Informácie v slovenskom jazyku sú automaticky prekladané z anglického jazyka do slovenčiny prostredníctvom internetového online prekladača a vzhľadom na to nemusia byť vždy presné a zrozumiteľné, nie sú preto záväzným znením podmienok ubytovania. Letenky.sk nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ak by sa preukázalo, že informácie alebo správy o ubytovacích zariadeniach sú nesprávne alebo neúplné.

8.         Reklamácie týkajúce sa ubytovania by sa mali oznamovať okrem Letenky.sk aj priamo hotelu alebo dodávateľovi služieb na mieste. Letenky.sk nenesie zodpovednosť za problémy, ktoré mohli byť odstránené počas pobytu klienta a pokiaľ by o nich upovedomili hotel alebo dodávateľa služieb.

9.         Letenky.sk pri zabezpečení ubytovania koná a vystupuje výlučne ako sprostredkovateľ. Z tohto dôvodu Letenky.sk nenesie zodpovednosť za osobnú ujmu, chorobu, škodu na majetku, inú stratu, výdavky akejkoľvek povahy, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo z dôvodu konania hotela alebo iného dodávateľa služieb poskytujúceho alebo vykonávajúceho službu rezervovanú prostredníctvom Letenky.sk

10.       Spoločnosť Letenky.sk týmto vyhlasuje, že akékoľvek hodnotenia ubytovacích zariadení uvedené v informáciách o hoteloch  (napr. hviezdičkové označenie hotela) neboli vykonané a nemusia byť v súlade s vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.

11.       Klient pri rezervácii ubytovania si je vedomý toho, že služba ubytovanie je predávaná ako samostatná služba. To platí aj v prípade, ak je ubytovanie rezervované spolu s letenkou, poistením alebo inou službou a sú uvedené v jednej rezervácii, príp. na jednej faktúre. Takáto objednávka viacerých služieb sa nemôže považovať za zájazd, ale všetky služby vystupujú samostatne.  Spoločnosť Letenky.sk neberie zodpovednosť za prípadnú finančnú či nefinančnú ujmu, ktorá vznikne zákazníkovi z dôvodu zmeny či zrušenia letu a nečerpania zvyšných objednaných služieb (najmä ubytovania a poistenia).

12.       Zrušenie neuhradenej rezervácie ubytovania je bezplatné.

13.       Po vystavení vouchera podliehajú všetky zmeny a storná podmienkam daného hotela, či hotelovej siete. Letenky.sk si za prípadné storno a zmeny na už vystavených voucheroch (poukazoch) účtuje administratívny poplatok 33 €/voucher. Pokiaľ budú zmena alebo storno ubytovania vykonané najneskôr v deň splatnosti rezervácie ubytovania uvedenom v rezervácii, spoločnosť Letenky.sk si daný administratívny poplatok neúčtuje.

V rezervácii pre jednotlivca nie je možné meniť meno cestujúceho za žiadnych okolností. Je možné len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálnych dostupných možností ubytovania. Zmena mena pre jednotlivca na voucheri nie je možná, prípadne závisí od podmienok daného hotela.

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE UZATVÁRANIE CESTOVNÉHO POISTENIA  

 

1.         Spoločnosť Letenky.sk  je oprávnená sprostredkovať pre klientov poistky o cestovnom poistení na základe Poistnej zmluvy uzavretej medzi Letenky.sk a poisťovňami: UNION, a.s., sídl. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1 a poisťovňou EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG | org.zl. Slovensko | Pribinova 25, 811 09 Bratislava (ďalej ako „poisťovňa").  Obsah poistenia si stanovuje klient v rezervačnom procese na internetovom portáli Letenky.sk  resp. portáli obchodného partnera ponúkajúceho služby spoločnosti Letenky.sk. Presný rozsah krytia a podmienky sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach poisťovne, ktoré sú dostupné na internetovom portáli Letenky.sk, resp. portáli obchodného partnera ponúkajúceho služby spoločnosti Letenky.sk. Klient po uzavretí poistnej zmluvy dostane Potvrdenie o uzavretí poistky, Všeobecné poistné podmienky poisťovne.

2.         Klient berie na vedomie, že poistný vzťah vzniká priamo medzi klientom a poisťovňou. V rokovaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu ku klientovi a Letenky.sk neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu. Klient týmto berie na vedomie, že akékoľvek nároky vyplývajúce z poistného vzťahu si bude uplatňovať priamo u poisťovateľa.

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ PARKOVACÍCH LÍSTKOV  

 

1.         Spoločnosť Letenky.sk ponúka aj sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov. Parkovacie lístky zabezpečujú kupujúcemu prenájom parkovacej plochy na parkovanie osobného vozidla na určité obdobie. Letenky.sk vystupuje ako sprostredkovateľ služby parkovania na letisku, nie je jej poskytovateľom.

2.         Parkovacie lístky sa môžu ponúkať v elektronickej podobe, resp. v tlačenej podobe vo forme papierovej kartičky s vyznačenou dĺžkou parkovania.

3.         Elektronické parkovacie lístky predáva Letenky.sk na parkovanie pri letisku v Bratislave a parkovanie pri letisku v Prahe. Klient si v požiadavke rezervuje parkovací lístok na vlastnú zodpovednosť a s časovou rezervou, aby stihol uskutočniť transfer na letisko a uskutočniť odovzdanie batožiny. Parkovacie lístky sú v elektronickej podobe a sú odosielané po úhrade klientom na jeho emailovú adresu. Elektronický parkovací lístok obsahuje presný dátum a čas príchodu, aj presný dátum a čas odchodu z parkoviska. Na túto dobu je parkovací lístok uhradený. Pokiaľ by klient prekročil dĺžku parkovania, rozdiel v cene dopláca priamo na mieste prevádzkovateľovi letiska. Transfer z parkoviska na letisko a z letiska je klient si povinný oznámiť telefonicky vopred prevádzkovateľovi  danej služby. Kontakt klient dostáva k dispozícii počas rezervácie, ako aj po jej ukončení.

4.         Parkovacie lístky v tlačenej podobe predáva Letenky.sk na parkovanie na letisku Viedeň (Parkhaus 4, Parkplatz C a Parkplatz Mazur). Parkovacia karta sa zasiela prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na adresu, ktorú klient uvedie pri kúpe tejto parkovacej karty. Klient je povinný uviesť adresu, ktorá existuje, na ktorú je možné túto parkovaciu kartu doručiť a na ktorej si parkovaciu kartu vyzdvihne. V prípade, že parkovaciu kartu nebude možné doručiť na klientom uvedenú adresu alebo si ju klient na tejto adrese nevyzdvihne, a z tohto dôvodu sa parkovacia karta vráti späť odosielateľovi, Letenky.sk si nárokuje účtovať za opätovné doručenie parkovacej karty klientovi na náhradnú adresu, ktorú dodatočne poskytne, poplatok 5 €. Pokiaľ si za náhradné doručenie parkovacej karty zvolí osobný odber v sídle odosielateľa a o tomto fakte Letenky.sk upovedomí či už telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, poplatok vo výške 5 € mu nebude účtovaný. Parkovacie karty majú na sebe vyznačenú dĺžku predplatených hodín a svoju celkovú platnosť. Parkovacia karta je jednorazová a nevratná. Prípadný zostatok predplatených hodín po jednom použití karty prepadá. Platí od dátumu, ktorý je vyznačený na karte. Letenky.sk nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím karty. V prípade potvrdenej nefunkčnosti parkovacej karty správou parkoviska, vzniká zákazníkovi nárok len na vrátenie sumy, ktorú cestovnej kancelárii za parkovaciu kartu uhradil. Nevzniká mu nárok na žiadne ďalšie plnenie v súvislosti s nefunkčnosťou alebo nevyužitím parkovacej karty. Správca parkoviska si, pri zníženej kapacite parkovacích miest v priestoroch na parkovanie, počas stavebných prác na letisku Viedeň, vyhradzuje právo na prípadné presmerovanie vozidiel na iné parkovacie plochy. Zakúpenie parkovacej karty nie je garanciou voľného miesta na státie auta vo vybranom parkovacom sektore!

5.         Reklamácie funkčnosti parkovacej karty je potrebné podať okamžite pri zistení nedostatku priamo na letisku u pracovníka správy parkoviska v pokladni „Kassa“ na prízemí poschodových garáží č. 4 – Parkhaus 4. Pri parkovisko Mazur je reklamáciu potrebné podať na pokladni, ktorá sa nachádza vpravo pri vchodovej rampe. Letenky.sk nie je schopná objektívne vybaviť prípadné dodatočné reklamácie po opustení letiska, resp. bez písomného potvrdenia nefunkčnosti karty potvrdenej správou daného parkoviska. Letenky.sk nenesie zodpovednosť za nesprávnu manipuláciu s parkovacou kartou. Letenky.sk ako sprostredkovateľ služby nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť parkovacej karty, ktorá nebola spôsobená jej zavinením V prípade, ak bola nefunkčnosť parkovacej karty spôsobená eminentom týchto kariet, Letenky.sk postúpi reklamáciu parkovacej karty subjektu zodpovedajúcemu za vydanie parkovacej karty.

6.         Parkovacie karty v tlačenej podobe sú nevratné a nestornovateľné, je potrebné ich využiť do doby platnosti, ktorá je na nich uvedená. V prípade elektronických parkovacích lístkov je stornovanie parkovania možné až do dňa plánovaného príchodu na parkovisko. Rezerváciu je možné zrušiť minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným príchodom na parkovisko. Rezervácia sa ruší písomne zaslaním žiadosti na e-mail: parkovanie@letenky.sk. Zákazníkovi bude zaplatená suma za parkovanie vrátená jej zaslaním na bankový účet, ktorý uvedie v žiadosti. Od danej sumy sa odpočítava manipulačný poplatok Letenky.sk vo výške 33 €.

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE SPROSTREDKOVANIE VÍZ  

 

1.         Letenky.sk umožňuje svojim klientom možnosť poskytnutia súčinnosti pri sprostredkovaní víz. Letenky.sk nezodpovedá za dodržanie termínov pre udelenie víz ani ich udelenie príslušnou ambasádou (resp. príslušným orgánom daného štátu).

2.         Výška sprostredkovateľského poplatku za spracovanie (sprostredkovanie víz) nie je fixná a závisí od krajiny a cien dodávateľa víz; informácie o cenách a poplatkoch za spracovanie víz sú uvedené na internetových stránkach Letenky.sk.

 

3.         Klient berie na vedomie, že:

-      žiadosť o udelenie víz klient vypĺňa vlastnoručne a je ju potrebné predložiť príslušnej ambasáde s dostatočným predstihom,

-      lehoty uvedené na stránkach Letenky.sk pre vybavenie víz sú iba orientačné a Letenky.sk neručí za ich dodržanie,

-      rozhodnutie o udelení víz alebo zamietnutí udelenia víz je výlučne v kompetencii príslušnej ambasády a v prípade zamietnutia žiadosti a sa poplatok za vízum ani sprostredkovateľský poplatok nevracajú; v prípade, ak ambasáda vracia uhradený poplatok za vízum i v prípade zamietnutia žiadosti o víza, tento poplatok bude klientovi vrátený,

-      ambasáda si vyhradzuje právo na osobný pohovor a ak k takémuto prípadu dôjde, poplatok za vybavenie víz nie je refundovateľný. Na pohovory sa chodí iba osobne. To isté platí aj v prípade, ak si ambasáda vyžiada ďalšie dokumenty na preštudovanie a doba vybavenia víz sa predĺži,

-      víza nie je možné stornovať, a to ani v prípade, ak má klient udelené víza a danú cestu neabsolvuje,

-      bližšie informácie o vízach sú dostupné na internetovej stránke www.mzv.sk.

4.         Sprostredkovateľský poplatok sa hradí v eurách bankovým prevodom na číslo účtu poskytnuté Letenky.sk (kópiu bankového prevodu prosíme zaslať elektronicky e-mailom na info@letenky.sk) .

5.         Storno poplatok vo výške 100 percent poplatku za spracovanie víz sa vzťahuje na klienta od momentu, keď v Letenky.sk podá žiadosť o víza. V prípade, že zmení svoje rozhodnutie skôr, ako budú víza podané na ambasáde, bude mu refundovaný poplatok za víza, ktorý vyžaduje ambasáda.

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE SPROSTREDKOVANIE PRENÁJMU AUTOMOBILOV

 

1.         Letenky.sk ponúkajú prostredníctvom svojich internetových stránok klientom možnosť rezervácie automobilov. Po zadaní údajov požadovaných v rezervačnom formulári je klient presmerovaný priamo na stránku www.autoeurope.sk, prostredníctvom ktorej klient vykoná celú rezerváciu, vrátane platby, ktorá je možná výlučne KREDITNOU KARTOU. Všetky podmienky platné pre prenájom automobilu sú prístupné priamo na http://www.autoeurope.sk/site-terms.cfm, čo klient berie na vedomie. Letenky.sk za priebeh a riadne vykonanie rezervácie nezodpovedá.

2.         Akékoľvek otázky, informácie alebo reklamácie je potrebné žiadať priamo prostredníctvom kontaktov uvedených na stránke http://www.autoeurope.sk/contact.cfm.

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ DARČEKOVÝCH POUKAZOV 

 

1.         Darčekový poukaz je vydaný portálom Letenky.sk.

a)     Platnosť darčekového poukazu je 1 rok od dátumu kúpy.

b)    Na základe darčekového poukazu je možné čerpať ľubovoľné produkty z ponuky Letenky.sk: letenky, zájazdy, ubytovanie do celého sveta a cestovné poistenie.

c)     Je možné čerpať produkty až do výšky hodnoty darčekového poukazu, pričom pri výbere produktov vo vyššej hodnote je klient povinný rozdiel uhradiť

d)    Celú hodnotu darčekového poukazu je nutné vyčerpať naraz. Ak klient nevyčerpá celú hodnotu darčekového poukazu naraz, zvyšná suma prepadá bez nároku na finančnú náhradu.

e)     Darčekový poukaz nie je možné vymeniť za finančné prostriedky. Pri čerpaní si najskôr treba vybrať produkt a následne kontaktovať Letenky.sk e-mailom: darcekovepoukazy@letenky.skalebo telefonicky 02/44457777.

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K PREDCHÁDZAJÚCIM ČASTIAM

Nižšie uvedené ustanovenia sú platné a dopĺňajú jednotlivé časti týchto obchodných podmienok upravujúcich rezerváciu (predaj) príslušného produktu, ak nie je pre jednotlivý produkt uvedené inak:

A          OSOBNÉ ÚDAJE KLIENTA A ICH OCHRANA

1. Letenky.sk týmto oznamuje klientovi, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude Letenky.sk ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje klienta bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov klienta bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch medzi Letenky.sk a klientom a spracúvanie osobných údajov klienta je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje klient ako jedna zo zmluvných strán.

Klient berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté klientom v procese rezervácie budú zo strany Letenky.sk ďalej poskytnuté príslušnému dodávateľovi na účely poskytnutia klientom požadovanej služby.

2. V prípade, že je klientom fyzická osoba, pri kúpe letenky a ostatných služieb uvádza svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska s PSČ spravidla prvého cestujúceho na rezervácii, štát, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Pokiaľ si zakupuje aj akékoľvek poistenie, je potrebné udávať aj dátum narodenia. Ak je klientom právnická osoba alebo živnostník, uvádza v poslednom kroku rezervácie navyše fakturačné údaje, t.j. svoje obchodné meno, adresu sídla s PSČ, IČO, DIČ, IčDPH. V prípade, že letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky doplnenie ďalších dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu, číslo vernostnej karty danej leteckej spoločnosti (ako napr. Miles and More karty), kópie občianskeho preukazu, číslo kreditnej karty), bude o tom klient upovedomený telefonicky alebo e-mailom na poskytnutú e-mailovú adresu. Letenky.sk si vyhradzuje právo na nevystavenie produktu v prípade, že klient takéto doklady nedodá alebo ich nedodá včas, bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody, ktorá by klientovi v prípade nevystavenia produktu vznikla. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si Letenky.sk vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade Letenky.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli.

3. Klient môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013, aby Letenky.sk spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Letenky.sk týkajúce sa zasielania informácií za účelom priameho marketingu (napr. informácie o nových produktoch, službách, zľavách, aktuálnych akciách...) a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Klient udeľuje Letenky.sk tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov klienta. Letenky.sk po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov klienta. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže klient odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu klienta do Letenky.sk.

Letenky.sk vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu na ochranu osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Letenky.sk vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo inej ním ustanovenej povinnosti.

 

4. Klient súhlasí s tým, aby Letenky.sk poveril spracúvaním sprostredkovateľa. Klient súhlasí s cezhraničným tokom svojich osobných údajov výlučne pre potreby vystavenia jeho letenky, obstarania zájazdu, ubytovania, sprostredkovania poistenia alebo priameho marketingu leteckej spoločnosti, resp. združenia leteckých prepravcov, ktorá rezervovaný let realizovala, iných dodávateľov služieb a zmluvných partnerov Letenky.sk.

5. Klient týmto udeľuje Letenky.sk súhlas s kopírovaním a skenovaním úradných dokladov potrebných pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých Letenky.sk pri rezervácii letenky, zájazdu, ubytovania, poistenia alebo iných produktov.

6. Klient vyhlasuje a v plnom rozsahu zodpovedá, že všetky ním uvedené údaje sú úplné a pravdivé. Klient vyhlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin alebo by mohlo byť dôvodom pre zrušenie rezervácie, prípade odmietnutia poskytnutia služby zo strany dodávateľa, prípadne dôvodom pre neudelenie víz.

7. Klient splnomocňuje Letenky.sk na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

8. Klient má právo na základe písomnej žiadosti od Letenky.sk vyžadovať

   a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

   b) účel spracúvania osobných údajov,

   c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

        i) identifikačné údaje Letenky.sk a zástupcu Letenky.sk, ak bol vymenovaný,

        ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Letenky.sk pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 Zákona 122/2013 Z.z.,

   d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

   e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

   f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre klienta na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

       i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Letenky.sk získava osobné údaje klienta na základe súhlasu klienta podľa § 11 Zákona 122/2013 Z.z., oznámi aj čas platnosti súhlasu, a ak povinnosť klienta poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, Letenky.sk oznámi klientovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

       ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

      iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

      iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

       v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

   g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

   h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

    i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona 122/2013 Z.z. alebo iného platného právneho predpisu SR.

9. Klient na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Letenky.sk namietať voči:

    a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

    b) využívaniu osobných údajov uvedených v bode 2 tohto článku na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

    c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v bode 2tohto článku na účely priameho marketingu.

10. Klient na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Letenky.sk namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona 122/2013 Z.z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka klienta je oprávnená, Letenky.sk je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie klient namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

B          REGISTRÁCIA

 

1.         Na stránke Letenky.sk je možné sa registrovať. Registráciu je možné vykonať cez podstránku http://www.letenky.sk/spolupraca Registrovať sa môžu:

a)     cestovné kancelárie a agentúry, ktoré poskytujú ďalší predaj leteniek pre svojich klientov. Tieto môžu uvedené údaje (obchodný názov, sídlo spoločnosti, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje pre klienta, manipulačné poplatky, svoje heslo, bankové spojenie pre klienta) hocikedy zmeniť prostredníctvom prihlásenia do svojho účtu na stránke Letenky.sk

b)    firmy a korporátna klientela – spoločnosti, ktoré majú záujem o kúpu leteniek. Firme vytvorí Letenky.sk na základe žiadosti prístup. Na základe prihlásenia sú teda predvolené dohodnuté údaje o spoločnosti a manipulačné poplatky. Počas rezervácie leteniek po prihlásení na stránke Letenky.sk tak firma už nemusí vypisovať svoje fakturačné údaje.

c)     provízni partneri – internetové portály a web stránky ďalších predajcov leteniek. Provízny partner si umiestni na svoju stránku vyhľadávací modul, ktorý mu vytvorí Letenky.sk. S klientom však komunikuje Letenky.sk, a teda všetky údaje (názov spoločnosti, fakturačné údaje, kontaktné údaje, čísla účtov) sú Leteniek.sk. V prípade záujmu partnera ich mení Letenky.sk vo svojom administračnom prostredí. Províznemu partnerovi je vyplácaná dohodnutá provízia na základe uhradenej letenky. Výšku provízie si určuje sám provízny partner, zmeniť ju v prípade záujmu môže len Letenky.sk na základe žiadosti provízneho partnera.

 

Pri registrácii treba uvádzať názov CK/názov firmy/www adresu stránky, meno kontaktnej osoby, adresu, mesto, PSČ, telefón a email. Kontaktná osoba pre spoluprácu je p. Ľuboš Durec, e-mail marketing@letenky.sk

 

C          VYHLÁSENIE ZÁKAZNÍKA

1.         Klient  uzavretím zmluvy potvrdzuje, že súhlasí, aby sa práva a povinnosti klienta i Letenky.sk pri rezervácii klientom vybratých produktov spravovali podľa týchto obchodných podmienok.

2.         Letenky.sk vystupuje pri uzatvorení zmluvy o poskytnutí služieb medzi klientom a dodávateľom konkrétneho produktu iba ako sprostredkovateľ.  Uzatvorením zmluvy vznikajú práva a povinnosti priamo cestujúcemu a dodávateľovi produktu.

Zákazník berie na vedomie, že Letenky.sk nezaisťuje prepravu ani súvisiace služby, a teda zároveň nezodpovedá za ich riadne a včasné splnenie alebo za prípadné spôsobenie osobnej alebo finančnej ujmy na zdraví alebo majetku cestujúceho.

3.         Je povinnosťou klienta si prekontrolovať správnosť údajov v rezervácii a následne vo vystavenej letenke pri jej prevzatí, resp. pri prevzatí potvrdenia o rezervácii konkrétneho produktu. Prevzatím letenky alebo itinerára, potvrdenia o ubytovaní alebo o  rezervácií iného produktu vyslovuje súhlas s uvedenými údajmi.

4.         Je tiež v  záujme klienta oboznámiť sa s podmienkami pre zmenu či s podmienkami storna už vystavenej letenky alebo iného produktu, ktorého rezerváciu klient zabezpečoval prostredníctvom Letenky.sk.  

5.         Klient berie na vedomie, že Letenky.sk nie je povinná zisťovať prípadné zmeny v rezervácii pred zakúpením letenky, či zmeny podmienok prepravy alebo inej služby po zakúpení produktu a tieto informácie oznamovať klientovi. Preto je povinnosťou klienta si pred odletom  skontrolovať svoj let (okrem letov nízkonákladových leteckých spoločností, bližšie pozri článok VI časti týchto podmienok o predaji leteniek) na www.checkmytrip.comalebo www.viewtrip.com(funkčná je vždy iba jedna z dvoch možností), kde zadá svoj rezervačný kód (resp. identifikačný kód objednávky) a svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho (bez diakritiky).

 

6.         Letenky.sk na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti informuje zákazníka o výške stornopoplatkov a poplatkov za zmeny leteniek alebo iných produktov písomne na základe žiadosti zákazníka. Pri online rezervácii letenky prostredníctvom stránok Letenky.sk sa táto informácia automaticky neposkytuje a bude klientovi poskytnutá na požiadanie.

 

D          REKLAMÁCIE

 

1.         Klient berie na vedomie, že vzhľadom na skutočnosť, že Letenky.sk nie je poskytovateľom leteckej prepravy, ubytovania, parkovania alebo iných produktov ponúkaných zo strany Letenky.sk najmä prostredníctvom internetových stránok a činnosti Letenky.sk sú obmedzené výlučne na zabezpečenie rezervácie produktu u konkrétneho poskytovateľa alebo ním poverenej osoby, Letenky.sk je príslušná na riešenie reklamácie výlučne vo vzťahu k riadnemu zabezpečeniu a vykonaniu rezervácie klientom požadovaného produktu.

2.         Ak cestujúci podá reklamáciu prostredníctvom Letenky.sk, ktorá sa vzťahuje a je ju príslušný riešiť dodávateľ konkrétneho produktu, berie na vedomie, že mu voči Letenky.sk nevznikajú akékoľvek nároky, pretože tá mu je v reklamácii len nápomocná. Takúto reklamáciu Letenky.sk postúpi príslušnému dodávateľovi a informuje o tejto skutočnosti klienta. Dobu vybavenia alebo výsledok reklamácie nemá možnosť Letenky.sk ovplyvniť a za splnenie lehôt a podmienok pre vybavenie reklamácie zodpovedá výlučne dodávateľ produktu.

3.         Letenky.sk zodpovedá iba za splnenie svojich povinností týkajúcich sa rezervácie klientom požadovanej služby. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa týchto služieb Letenky.sk je klient povinný doručiť písomne na mailovú adresu Letenky.sk info@letenky.sk bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní odo dňa vzniku chyby. Klient je povinný v reklamácii uviesť pravdivé údaje a všetky informácie týkajúce sa poskytnutia reklamovanej služby, ako aj dodať všetky podklady dokumentujúce predmet reklamácie. Letenky.sk potvrdí klientovi prijatie reklamácie. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu klienta skôr, Letenky.sk vybaví reklamáciu a upovedomí o jej výsledku klienta najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. V prípade, ak nie je možné reklamáciu vybaviť na základe klientom uvedených skutočností, Letenky.sk o tejto skutočnosti upovedomí klienta a vyžiada ďalšie informácie alebo podklady potrebné pre vybavenie reklamácie, ktoré je klient povinný Letenky.sk bez zbytočného odkladu poskytnúť.

4.         Klient berie na vedomie, že celé reklamačné konanie podľa tejto časti obchodných podmienok prebieha prostredníctvom elektronickej pošty, ak nebolo v konkrétnom prípade určené zo strany Letenky.sk alebo klientom požadované inak.

5.         O výsledku reklamácie bude klient informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom, v ktorom mu bude doručený oficiálny výsledok vybavenia jeho reklamácie.

6.         Ďalšie podmienky týkajúce sa reklamácie pre jednotlivé produkty sú uvedené v bližšie v príslušnej časti týchto obchodných podmienok.

 

7.         Klient má právo obrátiť sa na Letenky.sk so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@letenky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Letenky.sk vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Letenky.sk porušila jeho práva. Ak Letenky.sk odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z., ktorých aktualizovaný zoznam je dostupný na http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Návrh musí obsahovať povinné náležitosti a klient ho podá určeným spôsobom, a to všetko podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.

 

8.         Klient môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Táto platforma je využiteľná iba pre spotrebiteľské spory zo zmlúv uzatvorených na diaľku.

 

9.         Alternatívne riešenie sporov môže využiť len klient – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi klientom a Letenky.sk, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku, nie je možné ho využiť pri uzatvorení zmluvy v kamennej pobočke Letenky.sk. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od klienta požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.         Tieto podmienky sú k dispozícii online na www stránke Letenky.sk Lacneletenky.sk a v tlačenej forme na sídle spoločnosti pelicantravel.com s.r.o., Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava.

2.         Vzťahy zákazníka a spoločnosti sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí. V prípade, že tieto obchodné podmienky obsahujú ustanovenia, ktoré sú vo vzťahu ku spotrebiteľovi neprijateľnou obchodnou podmienkou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, takéto ustanovenia sa na vzťah zákazníka – spotrebiteľa a spoločnosti nebudú uplatňovať.

3.         V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

4.         Letenky.sk si vyhradzujú právo zmeny, úpravy alebo doplnenia týchto obchodných podmienok, ktoré sú účinné okamihom ich zverejnenia na internetovej stránke Letenky.sk. Zákazník je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou obchodných podmienok pred odoslaním každej objednávky alebo pred vykonaním akejkoľvek rezervácie.

5.         Používaním internetových stránok Letenky.sk klient bez výhrad prijíma znenie týchto obchodných podmienok, ktoré sú pre klienta v plnom rozsahu záväzné. Používanie internetových stránok Letenky.sk je dobrovoľné.

6.         Názov a adresa orgánu dozoru a dohľadu: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.B.Box 5, 820 07 Bratislava 27

 

Visa MasterCard DinersClub American Express TatraPay SporoPay VUB ePlatby
02 / 4445 7777


RyanAir
RyanAir
Stuttgart
už od 22
Eurokalkulačka